Modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola

Order Newsletter: 1 Position: 187400 (oferta nr 2767032)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-07-23

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkingowej na osiedlu Hutnik w Stalowej Woli - odcinek kanalizacji deszczowej od studni S2 do wylotu /W/; oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Rozwadów w Stalowej Woli - odcinek kanalizacji deszczowej od studni B1 do P2 w ulicy Szewskiej wraz z przyłączami. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane których zakresem są w szczególności: a) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni: - rozebranie i odtworzenie wraz z podbudowami nawierzchni asfaltowych, - rozebranie i odtworzenie krawężników betonowych drogowych 15x30 cm na ławach, - rozebranie i odtworzenie chodników z płyt betonowych; b) budowa nowej kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopów: - kolektory z rur kanalizacyjnych, - studnie kanalizacyjne, - rurociągi PEHD do wpustów ulicznych, - studzienki z kręgów żelbetowych z płytą żelbetową prefabrykowana, z włazem żeliwnym typ ciężki i pierścieniem odciążającym, stopniami oraz z przejściami szczelnymi, - wpusty uliczne z osadnikiem z kręgów betonowych z pierścieniem odciążającym żelbetowym, właz typ ciężki, - wykopy wąsko-przestrzenne, wzmocnione; c) budowa wylotu /W/ kanalizacji deszczowej: - rów wylotowy od ścianki czołowej prefabrykowanej wylotu /W/ (w tym montaż ścianki) do koryta rzeki Jelonek, wraz z robotami ziemnymi i umocnieniem skarp oraz dna rowu, - umocnienie koryta rzeki Jelonek wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem zapór ziemnych i przepompowywaniem wody przez okres wykonywania robót; d) rozbiórka istniejących kolektorów i studni kolidujących z projektowaną kanalizacją deszczową: - demontaż istniejących studni kanalizacji deszczowej, - demontaż istniejących rurociągów betonowych, - demontaż istniejących rurociągów stalowych, 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w sposób szczegółowy w następujących dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ: - dokumentacja projektowa (Dokumentacja Projektowa), - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (Specyfikacja Techniczna) - przedmiar Robót (Przedmiar Robót). 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 6. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: od 5 do 10 lat - zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym (okres gwarancji na wykonane roboty wraz z odtworzoną nawierzchnią zgodnie z zapisem w rozdziale 13 SIWZ stanowi kryterium oceny ofert) 7. Na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania i uzgodnienia projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 9. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i szczegółowych specyfikacjach technicznych czy dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 11. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 7 sierpnia 2015 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30