Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 181073 (oferta nr 276372)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-08-22

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: . Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w 2014 roku szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla następujących grup pracowników Zamawiającego: a) pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami - nie więcej niż 10 osób, b) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno - biurowych - nie więcej niż 285 osób, c) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - nie więcej niż 5 osób. 2. Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 roku, Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami) według ramowych programów szkoleń i w wymiarze określonym tymi przepisami dla poszczególnych grup określonych w ust.1. 3. Szczegółowe informacje dotyczące zagrożeń występujących na stanowiskach pracy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. 4. Szkolenia będące przedmiotem zamówienia maja być przeprowadzone w formie: 1) e-learningu dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - dostępność na portalu do 30 dni roboczych od daty pierwszego logowania, 2) e-learningu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno - biurowych - nie więcej niż 285 osób - dostępność na portalu do 30 dni roboczych od daty pierwszego logowania, 3) kursu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych - zajęcia, w jednej grupie, winny być przeprowadzone w wymiarze 8 godzin lekcyjnych. 5. Szkolenia mają być przeprowadzone w trzech grupach: w sierpniu, wrześniu oraz listopadzie 2014 roku. Osobom, które nie będą mogły wziąć udziału we wskazanych w zdaniu poprzedzającym okresach, Wykonawca umożliwi odbycie szkolenia w terminie do dnia 15 grudnia 2014 roku. 6. Zamawiający i Wykonawca ustalą termin i rodzaj szkolenia na 3 dni robocze przed terminem jego realizacji. Na 2 dni robocze przed uzgodnionym terminem szkolenia Zamawiający przekaże Wykonawcy listę osób biorących udział w szkoleniu. 7. Wykonawca zapewni: 1) dostęp do platformy szkoleniowej dostosowanej do następujących wymagań technicznych: interfejs www musi być zgodny ze standardem HTML w wersji nie niższej niż 4.01 albo standardem XHTML w wersji nie niższej niż 1.0; interfejs www nie może wymagać od użytkownika instalowania oprogramowania binarnego, innego niż przeglądarka internetowa; interfejs www musi poprawnie działać w przeglądarce MS IE 8 lub nowszej z zainstalowana wtyczką Flash 10 lub nowszą. Uczestnik do korzystania ze szkolenia na platformie e-learningowej nie będzie musiał korzystać ze środowiska Java, wymagającego instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia przed rozpoczęciem szkolenia spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej - dotyczy szkoleń w formie e-learningowej; 2) odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia szkolenia, tj. lokal na terenie Gminy Miejskiej Kraków, usytuowany w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej, sale wykładowe dla odpowiedniej liczby osób w grupie, oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne - dotyczy szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; 3) odpowiednie środki dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia tj. prezentacje multimedialne, filmy, materiały szkoleniowe, pokazy udzielania pierwszej pomocy, pokazy użycia gaśnicy itp.; 4) zabezpieczenie prowadzonych zajęć w odpowiedni sprzęt multimedialny - dotyczy szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; 5) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń. 8. Wykonawca zobowiązany jest wydać wszystkim uczestnikom szkolenia odpowiednie zaświadczenia potwierdzające jego ukończenie. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest doręczyć Zamawiającemu wraz z fakturą dzienniki szkoleń, potwierdzające odbycie szkolenia, zgodnego ze szczegółowym programem dla określonej grupy pracowników, o której mowa w ust. 1, protokoły z przeprowadzonego egzaminu oraz rejestr wydanych zaświadczeń. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli jakości szkolenia, zwłaszcza w zakresie przekazywanych treści. 10. Zamawiający wymaga, aby szkolenie było przeprowadzone przez wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne, zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. 11. Warunki płatności: zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 8. W przypadku przedłożenia dokumentów wymagających uzupełnienia lub wyjaśnień ze strony Wykonawcy, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień/usunięcia braków w ciągu 7 dni od przedłożenia faktury. W takim wypadku zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w terminie 14 dni od przedłożenia poprawionej i kompletnej dokumentacji. Za dzień wypłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 12. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu szczegółowy program poszczególnych rodzajów szkoleń, opracowany dla poszczególnych grup stanowisk oraz harmonogram zajęć podczas kursu dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805110009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information