Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji i serwerem zarządzającym na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

Order Newsletter: 1 Position: 103467 (oferta nr 2755606)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-07-13

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji i serwerem zarządzającym na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje robocze i serwery oraz konsolą do centralnej administracji i serwerem zarządzającym na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola. 2. Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące dostarczanego oprogramowania w ramach zamówienia: 1.) Pełne wsparcie dla systemu Windows Vista/7/8,8.1 Linux. 2.) Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows. 3.) Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w języku polskim. 4.) Pomoc w programie (help) w języku polskim. 5.) Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim. 6.) Wysoka skuteczność oferowanego programu potwierdzona musi być przez co najmniej dwie niezależne organizacje badające skuteczność oprogramowania antywirusowego np. ICSA labs lub Check Mark. 7.) Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. 8.) Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu ad-aware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp. 9.) Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami. 10.) Możliwość skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. 11.) Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. 12.) Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu 13.) Możliwość skanowania na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. 14.) Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. 15.) Możliwość skanowania plików spakowanych i skompresowanych. 16.) Możliwość tworzenia wyłączeń skanowania 17.) Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. 18.) Możliwość skanowania i oczyszczania w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Mozilla Thunderbird. 19.) Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. 20.) Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których ma odbywać się skanowanie. 21.) Możliwość dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. 22.) Możliwość skanowania ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany, a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. 23.) Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. 24.) Program powinien mieć możliwość definiowania typu aktualizacji systemowych o braku których będzie informował użytkownika. 25.) Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich modyfikacji przez aplikacje trzecie. 26.) Automatyczna przyrostowa aktualizacja baz wirusów i innych zagrożeń. 27.) Aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu i z lokalnego zasobu sieciowego 28.) Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 minutowych. 29.) Praca programu musi być transparentna dla użytkownika. 30.) Program nie może w sposób niewidoczny dla użytkownika blokować dostępu do urządzeń USB 31.) Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat znalezionych zagrożeniach, dokonanych aktualizacji baz wirusów i samego oprogramowania. Zapora osobista 1.) Zapora osobista musi umożliwiać pracę w jednym z 3 trybów: - tryb umożliwiający administratorowi zdefiniowanie wyjątków dla ruchu przychodzącego i wychodzącego w liście reguł, program pyta się o każde nowe nawiązywane połączenie i automatycznie tworzy dla niego regułę (na stałe lub tymczasowo) - blokowanie całego ruchu sieciowego - przepuszczanie całego ruchu sieciowego 2.) Możliwość tworzenia list sieci zaufanych. 3.) Możliwość zdefiniowania zasad dla sieci zaufanych tak, aby cały ruch w tych sieciach był przepuszczany bez jakiegokolwiek monitu użytkownika. 4.) Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku ruchu, portu lub zakresu portów, protokołu, aplikacji i adresu komputera zdalnego. 5.) Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. 6.) Stabilna praca protokołów PPTP, GRE, ESP Konsola zdalnej administracji 1.) Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi do ochrony stacji roboczych i serwerów plikowych Windows i Linux. 2.) Zdalna instalacja wszystkich wersji programów stacjach roboczych XP Professional / Vista/7/8/8.1 i serwerach Windows 2003/2008/2012 Linux. 3.) Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest wymagany dodatkowy agent. Na końcówkach zainstalowany jest sam program antywirusowy. 4.) Centralna konfiguracja i zarządzanie ochroną antywirusową, antyspyware, oraz zaporą osobistą (tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji) zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego. 5.) Możliwość uruchomienia zdalnego skanowania wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania raportu ze skanowania i przesłania do konsoli zarządzającej. 6.) Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników skanowania skanera na żądanie i skanerów rezydentnych). 7.) Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej: adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego oraz domeny, do której dana stacja robocza należy. 8.) Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z serwera w sieci lokalnej lub Internetu. 9.) Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na stacjach Vista/7/8/8.1, serwerach 2003/2008/2012 oraz Linux 10.) Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej na stacji roboczej Windows Vista/7/8/8.1, Windows 2003/2008/2012 oraz Linux. 11.) Serwer centralnej administracji musi mieć własną wbudowaną bazę. 12.) Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich jak Internet Information Service (IIS) czy Apache. 13.) Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony w mechanizm informowania administratora o wykryciu nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania zainstalowanego centralnego. 14.) Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na serwerze. 15.) Wsparcie techniczne do programu świadczone w języku polskim przez producenta lub polskiego dystrybutora autoryzowanego przez producenta programu. 3. Liczba zamawianych licencji: 170 licencji na stacje robocze + 5 licencji serwerowych + konsola administracyjna + serwer zarządzający. Serwer zarządzający ma być zainstalowany na serwerze Windows 7 64bit lub Windows 2003 32bit lub Linux (wskazany przez zamawiającego). 4. Licencje mają obejmować okres 12 miesięcy licząc od 01 lipca 2015 r. z darmowymi aktualizacjami on line przez cały okres ważności licencji. 5. Wykonawca oferujący przedmiot zamówienia równoważny do posiadanego przez Zamawiającego w ramach własnych sił i środków zapewnia wymianę istniejącego oprogramowania klienckiego: F-Secure Client Security, serwera zarządzającego F-Secure Policy Manager Server i konsoli F-Secure Policy Manager Console oraz przeszkolenie administratorów w miejscu instalacji. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony przedmiot umowy nie spełnia wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostanie on zwrócony Wykonawcy. Koszty zwrotu ponosi Wykonawca. Forma zwrotu zostanie ustalona z Wykonawcą. 9. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy towary będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 10. Wykonawca winien udzielić rękojmi/gwarancji na dostarczone oprogramowanie na okres ważności licencji od dnia sprzedaży zgodnie z umową licencyjną danego oprogramowania stanowiącej integralną część umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 489000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information