Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 152644 (oferta nr 2735991)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-06-23

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej w Stalowej Woli przy użyciu mieszanki mineralno bitumicznej /na gorąco/ wytwarzanej w wytwórni mas bitumicznych, a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej wbudowywanej /na zimno/, wykonywania nakładek z mieszanki mineralno - bitumicznej, mechaniczne klinowanie nawierzchni tłuczniowych z wcześniejszym wyrównaniu równiarką - ułożenie warstwy klińca gr 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem, wykonanie koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm oraz położenia warstwy rumoszu asfaltowego lub kruszywa drogowego o grubości 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem (materiał inwestora), przypowierzchniowa regulacja studzienek kanalizacji (studzienka rewizyjna, wpust uliczny), rozbiórka chodników z płyt chodnikowych lub kostki betonowej z utylizacją gruzu przez wykonawcę, ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej oraz ułożenie krawężników i obrzeży, naprawa nawierzchni z kostki kamiennej. 2. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może dodatkowo zlecić pilne remonty, zagrażające bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych. Remonty te muszą być zrealizowane w dniu otrzymania ustnego zlecenia. W przypadku niemożności /z przyczyn nieprzewidzianych - siła wyższa/ wykonania remontu w dniu zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia ubytku oraz wykonania zlecenia natychmiast po ustaniu siły wyższej. 3. Szczegółowy zakres robót wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr I obejmuje: 1.) Remont cząstkowy ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej w Stalowej Woli przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej /na gorąco/ wytwarzanej w wytwórni mas bitumicznych. 2.) Remont cząstkowy ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej w Stalowej Woli przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej wbudowywanej /na zimno/. 3.) Wykonywanie nakładek z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 5cm. 4.) Mechaniczne klinowanie nawierzchni tłuczniowych z wcześniejszym wyrównaniem równiarką - ułożenie warstwy klińca gr 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem. 5.) Wykonanie koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15 cm. 6.) Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienek kanalizacji (studzienka rewizyjna, wpust uliczny - w przypadku braku pierścienia odciążającego uzupełnić, w przypadku uszkodzeń włazu lub wypustu należy wymienić na nowy) z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni 7.) Wykonanie warstwy rumoszu asfaltowego lub kruszywa drogowego o grubości 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem (materiał Zamawiającego). 8.) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 wraz z ułożeniem nowych krawężników na ławie betonowej. a) Technologię robót określa : - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 00.00. 00 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.17 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.11a - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 04.01.01 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.05. - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D -04.04.00 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D -03.02. 01. - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D -03.02.01a b) Wspólny słownik zamówień CPV - 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg - 45233140-2 - Roboty drogowe; - 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej; 5. Przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr II obejmuje: 1.) Rozebranie starej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 2.) Rozebranie starej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych o wymiarach 50x50x7 lub 35x35x5 wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 3.) Wykonanie koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15 cm. 4.) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 wraz z ułożeniem nowych krawężników na ławie betonowej 5.) Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ułożeniem nowych obrzeży gr. 8 cm na ławie betonowej 6.) Naprawa nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej (80% materiału z odzysku) 7.) Naprawa nawierzchni wykonanej z kostki brukowej -- betonowej (materiały z odzysku) 8.) Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni wykonanej z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) na podsypce cementowo - piaskowej (materiał z odzysku), 9.) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 10.) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej a) Technologię robót określa: - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-01.02.04 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.05.03.23 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 08.01.01 b) Wspólny słownik zamówień CPV: - 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia - 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni - 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic 6. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: - remonty cząstkowe na okres 12 miesięcy (część I i II zamówienia), - nakładki od 3 do 5 lat - zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym (okres gwarancji na nakładki zgodnie z zapisem w rozdziale 13 SIWZ stanowi kryterium oceny ofert) - dla części I zamówienia, - chodniki z kostki brukowej na okres od 3 do 5 lat - zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym (okres gwarancji na chodniki z kostki brukowej zgodnie z zapisem w rozdziale 13 SIWZ stanowi kryterium oceny ofert) - dla części II zamówienia. 7. Dla Części II Zamówienia materiał z rozbiórki należy każdorazowo przekazać Zamawiającemu lub na żądanie Zamawiającego zutylizować na własny koszt. Dla Części I pkt 7 Zamówienia należy doliczyć koszty transportu z miejsca składowania do miejsca wbudowania - realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Dla części I zamówienia zamawiający dopuszcza przygotowywanie ubytków powierzchni asfaltowych tylko poprzez użycie frezarki mechanicznej. 9. Na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania i uzgodnienia projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót remontowych. 10. Liczby podane w rozdziale 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, są jedynie przewidywanymi ilościami robót koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, oznacza to iż mogą ulec zmianie. Wprowadzone zostały w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty przetargowej. 11. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych - wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części; 12. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 13. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i szczegółowych specyfikacjach technicznych dla zadania: Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli, pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 14. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Dla części I zamówienia - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 9 lipca 2015 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: gwarancja

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30