Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

Order Newsletter: 1 Position: 89409 (oferta nr 2731109)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-06-18

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy, przebudowy i termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego 1 wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie: 1) wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, przy ul. Dmowskiego 1 - budowa dwukondygnacyjnego budynku biurowego o powierzchni około 660 m2 z podpiwniczeniem; 2) projektu budowlanego przebudowy istniejącego budynku (około 70% piętra) w zakresie wykonania podłóg, malowania oraz robót wyburzeniowych mających na celu poprawę funkcjonalności pomieszczeń; 3) projektu termomodernizacji istniejącego budynku MOPS-u w oparciu o audyt przygotowany przez Zamawiającego w zakresie: a) docieplenia i izolacji ścian fundamentowych, b) docieplenia ścian budynku, c) ocieplenia stropodachu , d) wykonania nowej instalacji c.o., e) wymiany okien i drzwi, f) modernizacji systemu wentylacji, g) wykonania nowej instalacji elektrycznej, energooszczędnej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. 2. Fazy realizacji zadania: 1) Faza I: a) Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy rozbudowy budynku MOPS-u w tym projekt aranżacji wnętrz (techniczne badania podłoża gruntowego, opracowanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu oraz warunków technicznych w zakresie projektowanej infrastruktury i rozwiązań ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)), zezwolenie na wycinkę drzew, kosztorysy, specyfikacje techniczne, przedmiary robót budowlanych, b) Projekt budowlany przebudowy istniejącego budynku MOPS-u, c) Projekt termomodernizacji; 2) Faza II: Nadzór autorski nad realizacją projektu w zakresie budowy budynku biurowego. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych (pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o rozpoczęciu robót budowlanych) do dnia protokolarnego odbioru wszystkich wykonanych robót. Planowanych jest przeprowadzenie 10 nadzorów autorskich na terenie budowy. 3. Projekt winien być opracowany w oparciu o załączone /Wytyczne do projektowania - załącznik nr 11/ oraz poniższe zalecenia: 1) wymagania dotyczące zagospodarowania terenu: granice terenu opracowania oznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest również mapa ewidencyjna. Należy zaprojektować nowe ogrodzenie terenu nawiązujące charakterem do ogrodzenia istniejącego; 2) wymagania dotyczące architektury: a) budynek powinien być przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, b) forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu, c) użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową, d) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, e) budynek biurowy ma zostać zaprojektowany jako budynek energooszczędny, umożliwiający uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego oraz charakteryzujący się niskim zużyciem energii, w związku z tym, niskimi kosztami eksploatacji; 3) wymagania dotyczące konstrukcji: a) nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, b) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji, c) stworzenie formy architektonicznej komponującej się z istniejącą zabudową, d) optymalne koszty do zaproponowanego rozwiązania; 4) wymagania dotyczące wyposażenia: w projekcie należy przewidzieć w ramach projektu aranżacji wnętrz wszystkie elementy wyposażenia stałego i ruchomego, a także wszystkie elementy zagospodarowania terenu. 4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania opracowania winien uzyskać: 1) w zakresie projektu rozbudowy istniejącego budynku MOPS-u - budowy budynku biurowego: a) aktualne podkłady mapowe do celów projektowych, b) techniczne badania podłoża gruntowego, c) przygotuje dane i materiały do otrzymania technicznych warunków przełączenia do sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczej, gazowej, elektrycznej, dla oświetlenia ulicznego i rozwiązania ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, d) zezwolenie na wycinkę drzew, e) dokona niezbędnych uzgodnień ZUD, branżowych i innych w zakresie wymaganym dla w/w prac projektowych, f) opracuje charakterystykę energetyczną obiektu w formie świadectwa energetycznego; 2) w zakresie projektu przebudowy istniejącego budynku (około 70 %) piętra: a) wykona inwentaryzację pomieszczeń, b) wykona ekspertyzę stanu technicznego; 3) w zakresie projektu termomodernizacji istniejącego budynku: a) opracuje audyt energetyczny, b) dokona niezbędnych uzgodnień opracowanej dokumentacji - projektu termomodernizacji istniejącego budynku. 5. Teren na którym planowana jest inwestycja leży w obszarze obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli. 6. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę ma być kompletna umożliwiająca uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na rozbudowę, przebudowę i termomodernizację obiektu. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robot budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej lub skargi do sądu okręgowego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Skrócenie czasu realizacji (Termin wykonania)

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30