Opracowanie projektu budowy parkingów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli.

Order Newsletter: 1 Position: 143784 (oferta nr 2727348)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-06-15

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie projektu budowy parkingów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy parkingów w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli. 2. Projekt powinien zostać opracowany w oparciu o załączoną koncepcję i obejmować: 1) Dojazd do szkoły i plac manewrowy - nowy zjazd z drogi osiedlowej na teren szkoły zakończony placem manewrowym i postojowym, wraz z wyznaczonymi miejscami parkingowymi, 2) Parkingi i droga od strony ul. gen. L. Okulickiego - jezdnia wzdłuż istniejącego dojazdu wraz z chodnikiem i prostopadłymi miejscami parkingowymi, 3) Parkingi i droga od strony ul. Floriańskiej - jezdnia jako kontynuację istniejącego placu przy budynku mieszkalnym (Okulickiego 4). Wzdłuż jezdni wyznaczyć prostopadłe miejsca parkingowe. Poza jezdnią za pasem zieleni poprowadzić ciąg spacerowy o szerokości 3,0 m zakończony obustronnie klombami z ławkami. 4) Parkingi i droga od strony ul. Jana Pawła II - prace projektowe winny uwzględniać istniejące zagospodarowanie terenu - jezdnia jako kontynuację istniejącego placu parkingowego przy budynku szkolnym. Wzdłuż jezdni wyznaczyć prostopadłe miejsca parkingowe. Poza jezdnią poprowadzić ciąg spacerowy o szer. 3,0 m zakończony obustronnie klombami z ławkami. Droga stanowić będzie również drogę dojazdową do zaplecza szkoły. 3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robot budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania 4. Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 5. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania opracowania winien uzyskać: - aktualne podkłady mapowe do celów projektowych, - techniczne badania podłoża gruntowego, - przygotuje dane i materiały do otrzymania technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, dla oświetlenia ulicznego i rozwiązania ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - dokona niezbędnych uzgodnień ZUD, branżowych i innych w zakresie wymaganym dla w/w prac projektowych. 6. Teren na którym planowana jest inwestycja nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. 7. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę ma być kompletna umożliwiająca uzyskanie na jej podstawie pozwolenie na budowę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin wykonania

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30