Budowa skrzyżowania Trasy Podskarpowej i ul. Chopina (droga krajowa nr 77A) w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 61289 (oferta nr 2689586)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-04-29

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa skrzyżowania Trasy Podskarpowej i ul. Chopina (droga krajowa nr 77A) w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa skrzyżowania Trasy Podskarpowej i ul. Chopina wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia a także niezbędnymi robotami związanymi z przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę: a) istniejących nawierzchni drogowych, 2) wykonanie: a) kanalizacji deszczowej, b) budowa oświetlenia ulicznego, c) kanalizacji teletechnicznej, d) zabezpieczenia istniejących kabli kolidujących z ulicą, e) robót ziemnych, f) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, g) podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, h) nawierzchni bitumicznej, i) nawierzchni z kostki brukowej betonowej j) regulacji istniejących studzienek, k) opracowania projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami na czas budowy, l) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, m) oznakowania ulicy zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 3) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Stalowa Wola - działka nr ewid. 102/580 6. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV: - 45000000-7 - Roboty budowlane, - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę, - 45110000-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad, - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - 45111290-7 - Roboty przygotowawcze do świadczenia usług, - 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe, - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby, - 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, - 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodne, - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu, - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, - 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych, - 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej, - 45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, - 45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe - 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, - 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg, - 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, - 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg, - 45233221-4 - Malowanie nawierzchni - 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania, - 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych, - 45233320-8 - Fundamentowanie dróg, - 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne - 45314200-3 - Instalacja infrastruktury kablowej, - 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego,.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information