Monitoring i ochrona parku edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 58169 (oferta nr 2684561)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-04-24

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Monitoring i ochrona parku edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowego monitoringu i ochrony parku edukacyjnego wraz z pomieszczeniami piwnic za kinem Ballada w Stalowej Woli. 2. Teren parku edukacyjnego oraz piwnice pod kinem Ballada zostały wyposażone w monitoring wizyjny za pośrednictwem 8 kamer (6 szt. obrotowych i 2 szt. stałe). 3. Wykonawca realizujący usługę będzie zobowiązany do starannego wykonywania obowiązków w celu zapewnienia ochrony powierzonego mienia przed zaborem bądź zniszczeniem. 4. Wykonawca wypełniać będzie swoje obowiązki w szczególności poprzez: 1) systematyczne przeglądy zewnętrznych zabezpieczeń technicznych obiektu wraz z informowaniem Zamawiającego o ich uszkodzeniu; 2) interwencja porządkowa na podstawie załączonego algorytmu działania; 3) ochrona obiektu podczas ewentualnej akcji ratowniczej; 4) obserwację terenu przyległego do obiektu pod kątem przeciwdziałania ewentualnym zagrożeniom skierowanym na obiekt. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku wykonywaniem usługi również po ustaniu umowy. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do zapoznania się z instrukcją użytkowania sprzętu monitorującego i jej przestrzegania. 7. Wykonawca zobowiązany będzie w czasie wykonywania usług do przestrzegania przepisów bhp i p. poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 8. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy wykonywali pracę w odzieży roboczej identyfikującej Wykonawcę, dbali o schludny i estetyczno-higieniczny wygląd. 9. Wykonawca zostanie zobowiązany do zapewnienia takiej ilości osób, żeby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich czynności związanych z realizacją usługi. 10. Teren parku edukacyjnego oraz pomieszczenia piwnic pod kinem Ballada winny być kontrolowane co najmniej osiem razy na dobę w przedziale godzin 18.00 do 22.00 cztery razy w przedziale godzin 18.00 - 22.00, cztery razy w przedziale godzin 22.00 - 5.00 dnia następnego co najmniej przez jedną osobę we wszystkie dni tygodnia, w tym w soboty, niedziele i święta. Fakt każdorazowego przeprowadzenia kontroli Wykonawca odnotuje w książce kontroli obecności, która będzie zlokalizowana w pomieszczeniach piwnic. 11. Pracownicy wykonujący zadanie winni być pracownikami ochrony fizycznej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób i mienia tj. zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm). 12. Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości w wykonywaniu przedmiotowej usługi stwierdzonych przez osoby wyznaczone przez Zamawiającego. 13. Wykonawca zostanie zobowiązany do usunięcia wszelkich usterek spowodowanych przez siebie na skutek niewłaściwie realizowanej usługi. 14. Wykonawca winien posiadać system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2008. 15. Ochrona osób i mienia prowadzona będzie zgodnie z następującymi aktami prawnymi: - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia tj. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1099), - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228), - Ustawa z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji tj. (Dz.U. z 2012 r., poz. 576 ze zm.), - Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Dz.U. z 2013 r. poz. 628 ze zm.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1224). - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2011 r. Nr 245, poz. 1462 ze zm.).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797100004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information