Odnowa nawierzchni drogo wojewódzkiej nr 244 w m. Wtelno od km 15+692 do km 16+571, dł. 0,879 km

Order Newsletter: 1 Position: 265080 (oferta nr 265144)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-08-08

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odnowa nawierzchni drogo wojewódzkiej nr 244 w m. Wtelno od km 15+692 do km 16+571, dł. 0,879 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Zamówienie dotyczy: W zakresie odnowy nawierzchni: 2.1. Wykonania frezowania nawierzchni bitumicznej; 2.2. Mechanicznego oczyszczenia nawierzchni; 2.3. Skropienia nawierzchni drogowej asfaltem; 2.4. Wykonania warstwy ścieralnej z MMB; 2.5. Wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwowego; W zakresie przebudowy zatoki autobusowej wraz z likwidacją zastoiska wodnego; 2.6. Wykonania robót pomiarowych; 2.7. Wykonania robót rozbiórkowych; 2.8. Roboty ziemne; 2.9. Wykonania wpustów ulicznych; 2.10. Wykonania studni chłonnej, wpustów, kolektora i przykanalików; 2.11. Wykonania warstwy odsączającej; 2.12. Wykonania podbudowy z kruszywa; 2.13. Wykonania podbudowy betonowej; 2.14. Oczyszczenia nawierzchni drogowych, 2.15. Skropienia nawierzchni asfaltem; 2.16. Wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego; 2.17. Ustawienia krawężników, oporników i obrzeży; 2.18. Wykonania nawierzchni z kostki betonowej; 2.19. Wykonania regulacji urządzeń obcych; 2.20. Wykonania pomiaru powykonawczego. 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 6 000,00 zł brutto (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bank

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: ZDW.N4.361.40.2014

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30