SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2014 ROKU

Order Newsletter: 1 Position: 148533 (oferta nr 235080)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-07-09

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I SOCJALNYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W 2014 ROKU

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi sprzątania pomieszczeń biurowy i socjalnych administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2014 roku. 2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług: - łączną powierzchnia sprzątania 308 m2 /budynek administracyjny + portiernia/, - powierzchnia mycia szyb - 80 m2, - powierzchnia mycia płytek ściennych - 75 m2, - powierzchnia czyszczenia żaluzji/rolet - 45 m2. 3. Rodzaj czynności: 3.1. Pod pojęciem wykonywania usług zamawiający rozumie codzienne: 1. Odkurzanie całej powierzchni podłóg i czyszczenie nowo powstałych zabrudzeń (plam); 2. Zamiatanie, mycie posadzek z płytek ceramicznych podłogowych, gumolitu, paneli podłogowych; 3. Wycieranie mebli, szaf, blatów biurek na mokro i sucho z użyciem odpowiednich środków; 4. Wycieranie aparatów telefonicznych, drukarek, ksero i niszczarki; 5. Usuwanie widocznych śladów dotyku na drzwiach, ścianach i szafach, usuwanie pajęczyn z sufitów i ścian, wycieranie parapetów; 6. Opróżnienie koszy na śmieci i niszczarki, wymiana jednorazowych worków plastykowych oraz wynoszenie śmieci w wyznaczone przez zamawiającego miejsce, opróżnianie i czyszczenie kubłów higienicznych; 7. Mycie oraz dezynfekcja urządzeń higieniczno - sanitarnych w łazienkach oraz w pomieszczeniu socjalnym: czyszczenie umywalek wewnątrz i z zewnątrz, czyszczenie muszli i pisuarów włącznie z płytkami ceramicznymi w strefie rozprysku; 8. kontrola, a w razie potrzeby wymiana papieru toaletowego, ręczników papierowych, kostek wc, napełnienie pojemników z mydłem, uzupełnianie odświeżaczy powietrza, płynu do naczyń, przetarcie luster. 3.2. Pod pojęciem wykonywania usług zamawiający rozumie jeden raz w tygodniu: 1. Mycie wszystkich drzwi, klamek, szyb, ościeżnic w drzwiach; 2. Czyszczenie wyłączników prądu, lamp stojących; 3. Wycieranie na mokro grzejników; 4. wycieranie na mokro z użyciem środków czyszczących płytek ściennych w toaletach 5. Czyszczenie wyłączników prądu, lamp stojących 6. odkurzanie tapicerki meblowej - obicia krzeseł, foteli - tapicerowane tekstylne (standardowe) 7. przecieranie krzeseł i krzeseł skóropodobnych. 3.3. Pod pojęciem wykonywania usług zamawiający rozumie jeden raz na kwartał: 1. Mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami, 2. Czyszczenie rolet okiennych, 3.4. Pod pojęciem wykonywania usług zamawiający rozumie jeden raz na pół roku: 1. Mycie lamp i kloszy sufitowych, 2. Pranie mebli tapicerowanych (1 kanapa, ok. 34 krzeseł), 3.5. Zgłaszanie wszelkich usterek technicznych - niezwłocznie w razie wystąpienia. 4. Środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zapewni Wykonawca. Zamawiający wymaga używania niektórych środków czystości zgodnych ze specyfikacją wg załącznika nr 9. W przypadku wątpliwości, Zamawiający ma prawo do zweryfikowania środków używanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia. W tym celu Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia charakterystyki danego środka czystości. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu potrzebne dokumenty w terminie 5 dni roboczy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na materiały równoważne, tzn. takie które posiadaj takie same lub lepsze właściwości, parametry techniczne, wydajność i trwałość jak wskazane. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych - Wykonawca musi dołączyć do oferty dokumenty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające ich równoważność w stosunku do produktów wskazanych. Dokumenty potwierdzające równoważność muszą być wystawione przez podmioty uprawnione do kontroli jakości towarów będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz powinny zawierać wyniki badań potwierdzających posiadanie przez oferowane produkty równoważne takich samych parametrów technicznych jak produkty wskazane. 5. Wykonawca dostarcza również w ramach usługi środki higieniczne do łazienek, w szczególności: gąbki, płyn do naczyń, papier toaletowy biały, papierowe ręczniki itp. zgodnie z załącznikiem nr 10. Dostawy środków higienicznych dla RDW Żołędowo będą realizowane na podstawie zgłoszenia telefonicznego bądź mailowego Zamawiającego wg zapotrzebowania, zgodnego z załącznikiem nr 10, w oparciu o wydane zlecenie. Zamawiający nie przekroczy ilości dot. środków czystości zadanych w załączniku nr 10. Zlecenie należy zrealizować w ciągu 3 dni roboczych od wydanego zlecenia. 6. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo będzie świadczona codziennie poza godzinami pracy urzędu od poniedziałku do czwartku od godziny 1430 do godziny 1930, a w piątki od godziny 1400 do godziny 1900 , przy czym wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usług w piątki ma na celu wydanie środków czystości oraz przekazanie ewentualnych uwag dot. Wykonywanych usług. 7. Po zakończeniu pracy należy zamknąć okna, wyłączyć urządzenia elektryczne i pozakręcać krany. 8. Zabrania się wprowadzania na teren budynku Zamawiającego osób trzecich. 9. Zabrania się wynoszenia na zewnątrz budynku sprzętu należącego do Zamawiającego. 10.Osoba sprzątająca ponosi odpowiedzialność za sprzęt i pomieszczenia w czasie wykonywania swoich obowiązków. 11. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywana usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 12. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. UWAGA: PO ZAKOŃCZONEJ PRACY NALEŻY WYŁĄCZYĆ WSZELKIE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Z GNIAZDEK ORAZ WYŁĄCZYĆ OŚWIETLENIE. 13. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez Zamawiającego zwiększonym zapotrzebowaniem na środki czystości na poziomie wyższym niż założony np. sprzątanie po remoncie pomieszczeń socjalnych i biurowych - przewiduje się 20% zamówienia podstawowego. 13.1. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 13.2. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31 grudnia 2014r. 13.3. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 13.4. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information