USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SILNIKOWYCH I PODOBNEGO SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH W 2014 ROKU - USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU BIORĄCEGO UDZIAŁ W ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

Order Newsletter: 1 Position: 146685 (oferta nr 232561)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-07-07

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW SILNIKOWYCH I PODOBNEGO SPRZĘTU ORAZ DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH W 2014 ROKU - USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW SPRZĘTU BIORĄCEGO UDZIAŁ W ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014 roku - Usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia. - Naprawy bieżące wraz z dojazdem wynikające z eksploatacji sprzętu wg ilości i stawki r-g (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 230), - Wykonanie przeglądów i napraw poprzeglądowych w siedzibie Zamawiającego, a wykonanie napraw u Wykonawcy ZUD, bądź w warsztacie Wykonawcy - zgodnie ze złożonym protokołem przedwykonawczym. - Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy bądź konserwacji sprzętu do wykonania naprawy lub konserwacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. - Sprzęt biorący udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg musi przejść przegląd w terminie do 01.10.2014 r. - planowana ilość - po 1 razie w roku. - Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ. Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i naprawy: - Solarka SCHMIDT ECOS - 1 szt., - Solarka Stratos VCXN - 2 szt., - Piaskarka P-1 - 2 szt., - Pług PO- 64 - 2 szt., - Pług OZW 32 - 4 szt., - Pług wirnikowy PWF-2500 - 1 szt., - Pług PO255 - 1 szt., - Pług SNK-27 - 2 szt. Wymagania ogólne: 1. Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych sprzętu zgodnie z wykorzystanym prawem opcji. 2. Wykonawca winien mieć możliwość samodzielnego wykonania kompleksowej obsługi sprzętu z zakresu: - napraw mechaniki, elektromechaniki, itp. - konserwacji sprzętu, - przeglądów technicznych OT-2, - posiadać zaplecze techniczne, kadrę pracowniczą i praktykę do przeprowadzenia wymienionego zakresu napraw sprzętu i podzespołów, 3. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego polecenia wykonania naprawy do: odebrania sprzętu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego i przetransportowania go do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko, a po naprawie do odstawienia sprzętu do wskazanego miejsca garażowania. Cena ewentualnego transportu sprzętu winna być wkalkulowana w cenę jednostkową roboczogodziny. 4. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości obsługiwanego sprzętu w trakcie trwania umowy. 7. Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw. 9. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 10.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 11.Koszt użytych do napraw materiałów i części nie będzie obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny. 12.Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 13.Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi min. 6 miesięcy, a na nowo wbudowane części minimum 12 miesięcy (okres gwarancji zgodny z udzieloną gwarancją producenta - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów. 14.Wykonawca dokona przeglądu, wymiany na wyłącznie fabrycznie nowe części zużytych (uszkodzonych) i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. 15.W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizację umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdów do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego danego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy na własny koszt i ryzyko. ! Istnieje możliwość zwiększenia lub zmniejszenia środków transportu lub sprzętu przewidzianych do naprawy w roku 2014. 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji na realizację usług naprawy i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawy części zamiennych może zwiększyć maksymalnie o 50% przedmiot zamówienia. 3.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez Zamawiającego zwiększeniem ilości sprzętu i napraw na poziomie wyższym niż założony - przewiduje się zwiększenie o 50% zamówienia podstawowego. 3.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 3.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31 grudnia 2014r. 3.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 3.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30