Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 225574 (oferta nr 231950)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-07-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów biurowych oraz tonerów do drukarek dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: I część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki realizacji zamówienia zostały określone w Specyfikacji oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki realizacji zamówienia: 1. Dostawy będą wykonywane w formie dostaw częściowych na podstawie zamówień częściowych przekazywanych faxem lub e-mailem, w ilościach i asortymencie w nich wymienionych. Dostawa ma być zrealizowana w terminie do 4 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia częściowego. 2. Umowę zawiera się na czas określony, tj. od dnia jej podpisania do dnia 15 czerwca 2015 roku. 3. Termin płatności do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po zrealizowaniu dostawy częściowej. Warunki dodatkowe realizacji zamówienia: 1. Miejsce dostawy: magazyn centralny Zamawiającego, Kraków ul. Józefińska 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 -14:30. 2. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu będą odpowiadać jego właściwościom. 3. Wykonawca zapewni pracowników, którzy wniosą towar do pomieszczenia magazynu, który mieści się na parterze. 4. Towar będzie fabrycznie nowy, zdatny do natychmiastowego użytku zgodnie z przeznaczeniem. 5. W przypadku towarów, których przydatność do użytku jest ograniczona czasowo - dostarczone towary muszą mieć termin przydatności co najmniej 1 rok od daty dostawy. 6. Wykonawca udzieli przynajmniej 12 miesięcznej gwarancji, jednak na okres nie krótszy niż gwarancja producenta. W przypadku, gdy w wykazie towaru Zamawiający oznaczył minimalny okres trwania gwarancji producenta Wykonawca zobowiązany jest zaoferować i dostarczać towary, na które producent udziela gwarancji na okres co najmniej jak wskazany w omawianym wykazie przez Zamawiającego. 7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć towar taki jak poda w ofercie, tj. te same marki i modele z wyjątkiem sytuacji, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę towaru na inny - o nie gorszej jakości i parametrach oraz nie krótszym okresie gwarancji. Przy czym nie może powodować to zmiany ceny. 8. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji umowy, że jakość dostarczonych towarów jest niewystarczająca lub uległa pogorszeniu Zamawiający ma prawo żądać zmiany towaru na inny o wyższej jakości bez prawa Wykonawcy do zwiększenia wynagrodzenia. 9. W obu powyższych przypadkach model i markę nowych towarów podaje Wykonawca oraz występuje pisemnie z wnioskiem o ich akceptację. Na wniosek Zamawiającego ma obowiązek dostarczyć próbkę towaru, wypożyczyć sprzęt lub przedłożyć jego opis, atesty lub informację o gwarancji producenta (potwierdzoną przez producenta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej). Towary dołączone do oferty mogą zostać odebrane przez Wykonawcę na jego koszt. 10. Wykonawca dostarczy zamawiany towar bez względu na zamawiane ilości, opakowania zbiorcze oraz minima logistyczne. 11. Wykonawca wraz z dostawą dostarczy fakturę VAT. W przypadku niedostarczenia faktury VAT wraz z dostawą winna ona być dostarczona Zamawiającemu do 2 dni roboczych od dnia dostawy. 12. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze Wykonawca wymieni towar w ciągu 3 dni od daty złożenia reklamacji. 13. Zamawiający, na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza możliwość zmiany dostarczanego towaru w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie w przypadku, gdy towar przestanie być produkowany lub nie będzie dostępny na rynku. 14. W sytuacjach opisanych w ust. 13 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji typ towaru oraz jego producenta. Zamawiający, w celu weryfikacji jakości towaru, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy udostępnienia próbki towaru lub przedłożenia jego opisu, atestów oraz informacji o gwarancji producenta, potwierdzonej przez producenta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 15. Towar będzie oznaczony w taki sposób, aby była możliwa identyfikacja modelu i producenta lub marki. W przypadku towaru dostarczanego w opakowaniach nazwa modelu i producenta lub marki będzie umieszczona na opakowaniu. Opakowanie będzie nienaruszone i nieotwierane. 16. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. 17. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy. 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianych towarów w obrębie asortymentu wymienionego w załączniku do formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji. II część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek oraz taśmy do drukarki igłowej użytkowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, szczegółowo wymienionych w formularzu cenowym - II część zamówienia, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego na zasadach określonych w Specyfikacji oraz umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji. Warunki realizacji zamówienia. 1. Czas trwania umowy: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. 2. Dostawy będą realizowane na podstawie pisemnych zamówień częściowych w ilościach i asortymencie wymienionym w tych zamówieniach. Zamówienia będą składane za pośrednictwem e:maila lub faksu. 3. Termin realizacji dostawy częściowej: 2 dni robocze od daty złożenia zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność łączy internetowych oraz adresu mail, na który będą składane zamówienie, a także bieżący odbiór wiadomości. W przypadku awarii łączy internetowych lub adresu mail Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu pod numer wskazany w ofercie. 5. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczanie towaru regenerowanego, reprodukowanego oraz posiadającego elementy z recyklingu, elementy wcześniej używane lub modyfikowane. 6. Wykonawca oświadcza, że oferowany towar nie jest regenerowany, reprodukowany oraz nie posiada elementów z recyklingu, elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 7. Zamawiający wyraża zgodę na dostawę oryginalnych, w 100% fabrycznie nowych tonerów. Przez produkt nowy należy rozumieć taki produkt, który posiada wszystkie cechy nowego tonera, wcześniej nie eksploatowanego, w szczególności: nie posiadający śladów używania, w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu. 8. Towar musi być oryginalnie zabezpieczony przez producenta w sposób gwarantujący, iż nie był użyty od momentu wyprodukowania (folie, taśmy, hologramy itp.). Musi posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący towar oraz jego wydajność (lub pojemność), znak firmowy producenta, typ i model towaru. 9. W przypadku, gdy towar oryginalny posiada wbudowany układ scalony, który monitoruje proces druku i zużycia tonera, zamiennik winien posiadać analogiczny element. Po zainstalowaniu towaru w sprzęcie, na monitorze oraz panelu kontrolnym sprzętu nie mogą się pojawiać żadne negatywne komunikaty. 10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać tonery produkowane przez producentów wskazanych w ofercie wykonawcy. Zamawiający - na pisemny wniosek Wykonawcy - dopuszcza możliwość zmiany dostarczanego towaru w stosunku do towaru zaoferowanego w ofercie jedynie w przypadku, gdy towar przestanie być produkowany lub nie będzie dostępny na rynku. W takim przypadku Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji typ towaru oraz jego producenta. Zamawiający, w celu weryfikacji jakości towaru, zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy udostępnienia próbki towaru lub przedłożenia jego opisu, atestów oraz informacji o gwarancji producenta, potwierdzonej przez producenta lub jego przedstawiciela na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 11. Oferowane tonery muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania. 12. W przypadku, gdy Wykonawca oferuje tonery zamienniki (tonery równoważne) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty zaświadczenie wydane przez podmiot uprawniony do kontroli, potwierdzające, że wydajność oferowanego tonera jest taka sama lub wyższa od produktu oryginalnego. 13. Zamawiający wymaga, aby oferta Wykonawcy zawierała oświadczenie, że oferowane tonery nie są regenerowane, reprodukowane oraz nie posiadają elementów z recyklingu, elementów wcześniej używanych lub modyfikowanych. 14. W celu potwierdzenia, że zaproponowane równoważne materiały eksploatacyjne wykonawca wraz z ofertą powinien złożyć oświadczenie i dokumenty stwierdzające równoważność z produktem oryginalnym, a to: 1) Oświadczenie producenta materiału równoważnego, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset; 2) Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny, tj. dokument potwierdzający odpowiednie stosowanie równoważnych środków zapewnienia jakości w zakresie co najmniej takim jak wspomniana norma ISO; 3) Certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych równoważnych, pozwalający zweryfikować, czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko; 4) Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC dla wszystkich oferowanych równoważnych kaset z tonerem. 15. Zamawiający nie odbierze dostawy jeżeli z pięciu losowo wybranych tonerów przynajmniej jeden okaże się wadliwy, tonery będą nosiły ślady używania lub nie będą posiadać oryginalnych zabezpieczeń producenta. 16. Jeżeli dostarczone tonery będą wykonywać rażąco mniejsza od podanej przez Zamawiającego liczbę wydruków, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprawne tonery w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w okresie podanej przez Wykonawcę w ofercie wydajności wystąpią objawy wadliwej pracy tonera (zabrudzenie, głośna praca, itp.) również będą podlegać reklamacji na zasadach opisanych w zdaniu poprzedzającym. W przypadku powtarzania się takich sytuacji, maksymalnie sześciokrotnie w trakcie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy oraz obciążenia Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi w umowie. Wykonawca będzie zobowiązany również naprawić szkody jakie Zamawiający poniósł na skutek używania wadliwych tonerów. 17. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad dostawy w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (zgłoszenia za pośrednictwem e:mail, faksu, pismo doręczona za pośrednictwem operatora pocztowego). 18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej wartości umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 19. Oferowane materiały eksploatacyjne dla urządzeń wymienionych w poz. 19-22 oraz 27 i 29 formularza cenowego, będących na gwarancji producenta musza być oryginalne. 20. W przypadku, gdy wydajność oferowanych tonerów jest inna niż wskazano w formularzu cenowym, Wykonawca zobowiązany jest zmienić ilość oferowanych tonerów (zaokrąglając w górę) proporcjonalnie do wydajności zaoferowanych tonerów. 21. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić dostawę towaru do magazynu Zamawiającego, w tym transport i wniesienie towaru. Koszty dostawy, w tym transportu i wniesienia do magazynu Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty. 22. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia drukarek Zamawiającego powstałe w wyniku niewłaściwej jakości dostarczanego przez niego towaru. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonej drukarki w autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu innej, o nie gorszych parametrach wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych, sterownikami, gwarantujących prawidłową pracę urządzenia w pełnym zakresie potrzeb Zamawiającego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301900007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information