Wykonanie oznakowanie poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku

Order Newsletter: 1 Position: 145423 (oferta nr 230959)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-07-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie oznakowanie poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2014 roku. 2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu oznakowania cienkowarstwowego odcinków dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie i obejmuje m.in. zakres prac: - oczyszczenie nawierzchni przed malowaniem, - malowanie linii segregacyjnych oraz krawędziowych ciągłych i przerywanych cienkowarstwowo farbami chlorokauczukowym, - malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, - malowanie strzałek i innych symboli. Dokładny zakres i warunki wykonania robót określają: kosztorys ofertowy, przedmiar robót, SST określające wymagania techniczne. 3. Zamówienie obejmuje wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia na następujących drogach wojewódzkich o numerach 207, 214, 217, 238, 239, 240, 244, 245, 248, 256, 272, 377, 391, 402 administrowanych przez RDW Żołędowo. 4. Ogólne wymagania związane z przedmiotem zamówienia: Powierzchnia do malowania cienkowarstwowo - 14.074,13 m2, Łączna powierzchnia do malowania - 14.074,13 m2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu powierzchni do malowania oraz zamiany zakresu robót pomiędzy poszczególnymi rodzajami znaków, t j : - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, - przejścia dla pieszych. - strzałki i inne symbole przy czym wartość umowy nie może zostać przekroczona. Szczegółowy zakres oznakowania poziomego, rodzaje linii oraz ich lokalizacje zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i w trakcie przekazywania placu budowy. 5. Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w następujących technologiach: znakowanie farbami akrylowymi - cienkowarstwowo z zastosowaniem kulek refleksyjnych oraz masami chemoutwardzalnymi na zimno i masami termoplastycznymi. 6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres oznakowania poziomego /plan liniowy oznakowania poziomego/ jest dostępny do wglądu w siedzibie RDW Żołędowo. 7. Znaki drogowe poziome powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach. 8. Wykonawca dokona pomiaru odblaskowości zrealizowanego oznakowania poziomego nawierzchni w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu w celu kontroli przed odbiorem. Kolejne badanie kontrolne powinno zostać wykonane po okresie, od 3 do 6 miesięcy od chwili zrealizowania tego zadania i przed upływem 1 roku, w uzgodnieniu z przedstawicielem RDW Żołędowo. 9. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST, będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. Jeśli Wykonawca w myśl art. 30 ust. 5 ustawy Pzp powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje zatem realizacji zamówienia, które będzie odpowiadać wymaganiom SST lub też będzie im równoważne. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że zastosowanie zaoferowanego przez niego produktu (roboty budowlanej) umożliwi uzyskanie efektu założonego przez SIWZ. 10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 12. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 z późn. zmianami) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 13. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 14. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45.23.32.21-4 Malowanie nawierzchni

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452332214

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30