Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, m. Węgorzyn od km 47-089 do km 47+480, dł. 0,391 km, likwidacja lokalnego osuwiska

Order Newsletter: 1 Position: 223526 (oferta nr 230242)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-07-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, m. Węgorzyn od km 47-089 do km 47+480, dł. 0,391 km, likwidacja lokalnego osuwiska

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: W ramach zamówienia należy wykonać: Branża drogowa, inżynieria ruchu - roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie warstwy humusu, rozebranie nawierzchni bitumicznej, rozbiórka bariery ochronnej, rozbiórka znaków drogowych - słupki i tarcze, - roboty ziemne: wykonanie wykopów i nasypów, wzmocnienie nasypów poprzez ułożenie geosiatki, - odwodnienie: ułożenie przepustu Ø80, wykonanie rowów krytych, wykonanie przykanalików, wykonanie studni, wykonanie studzienek ściekowych z osadnikami, wykonanie drenażu francuskiego - podbudowy: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych, skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, - nawierzchnie: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i ścieralna, frezowanie nawierzchni asfaltowych - roboty wykończeniowe: humusowanie z obsianiem skarp, umocnienie skarp brukiem polnym, umocnienie skarp płytkami chodnikowymi, ułożenie przepustów z rur żelbetowych, - oznakowanie: mechaniczne oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi, oznakowanie poziome jezdni elementami odblaskowymi, ustawienia słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, przymocowanie znaków drogowych, ustawienie słupków prowadzących, ustawienie barier stalowych ochronnych, wykonanie ścieku korytkowego, - ściankę szczelną: wykonanie ścianki szczelnej, wykonanie oczepu ścianki szczelnej. Branża zieleń - roboty przygotowawcze: mechaniczne ścinanie karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm, 36-55 cm, 56-75 cm, >76 cm, karczowanie krzaków, wywożenie dłużyc, wywóz karpiny, wywóz gałęzi i drągowny, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, Promocja: 2 tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablic, w ciągu 6 miesięcy po ustawieniu tablic pamiątkowych, poprzez naklejenie nowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 75 000 zł brutto. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek wad

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30