Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

Order Newsletter: 1 Position: 136079 (oferta nr 220223)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-06-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji. Warunki dodatkowe: 1. Miejsce dostawy: magazyn centralny Zamawiającego przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: poniedziałek - piątek 07:30 -14:30. 2. Termin realizacji dostawy: do 5 dni od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. 4. Dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, nie może nosić śladów użytkowania oraz ma być dostarczony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. 5. Dostarczony towar ma być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem. 6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zmawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1485). Faktura ma zawierać zestawienie wszystkich sprzętów, akcesoriów i oprogramowania (precyzyjne nazwy wszystkich elementów składowych). 8. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy protokół odbioru towaru (nie dotyczy oprogramowania). Faktury, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wraz z protokołami odbioru mają być doręczone do magazynu centralnego Zamawiającego. Każdy protokół będzie podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w miejscu dostawy. 9. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. 10. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy. 11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym towarze Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 12. Gwarancje udzielone przez Wykonawcę na oferowane towary oraz maksymalne czasy naprawy mają wynosić odpowiednio: a) części: I, III, IV, V, VI, VII - gwarancja: min. 24 miesiące; maksymalny czas naprawy: 4 dni robocze; b) część II - gwarancja: gwarancja: min. 60 miesięcy; maksymalny czas naprawy: 4 dni robocze; c) część IX - gwarancja: min. 12 miesięcy; maksymalny czas naprawy: 4 dni robocze. Dokument gwarancyjny stanowi umowa. 13. Serwis gwarancyjny musi być wykonywany w lokalach, w których będzie zlokalizowany sprzęt komputerowy, na koszt Wykonawcy. Lokale mieszczą się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą odbywać się w serwisie Wykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego. Do czasu naprawy nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302000001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information