Świadczenie usługi sprzątania

Order Newsletter: 1 Position: 27238 (oferta nr 21991)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-02-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi sprzątania

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy: 1)Wykonawca zobowiązany jest do: a)zapewnienia odpowiedniej liczby osób do świadczenia przedmiotowej usługi, w tym: w obiekcie przy ul. Józefińskiej 14 3 osoby (dodatkowe osoby ponad pracowników Wykonawcy, którzy wykonują usługę zgodnie z umową z dnia 31.12.2012 r.), w obiekcie przy ul. Piłsudskiego 29 1 osoba (może być ta sama osoba, która wykonuje w ww. lokalu usługę zgodnie z umową z dnia 31.12.2012 r.), b)wykonywania prac porządkowych i utrzymania czystości przy użyciu własnego sprzętu oraz środków czystości tj. środków do czyszczenia mebli, płynów i preparatów do mycia i konserwacji, past, płynów do dezynfekcji, worków na odpady, środków zapachowych, środków do utrzymania i pielęgnacji powierzchni podłóg i mebli, mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp., c)zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt odpowiedniego stanu zaopatrzenia w niezbędne materiały, środki czystości, środki transportu urządzeń, narzędzi, sprzętu itp., d)dostarczenia środków czystości w ilościach zapewniających należyte wykonanie usługi, e) wykonywania usługi przy użyciu środków posiadających polskie atesty i certyfikaty (środki czyszcząco myjące powinny być o niedrażniących zapachach, wykorzystywane stosownie do miejsc przeznaczenia). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wskutek użycia środków nie spełniających ww. wymogów, f)uzgodnienia z Zamawiającym, z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu polimeryzacji podłóg oraz zapewnienia w tym dniu dodatkowych osób do przenoszenia i ustawiania mebli po wykonaniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół potwierdzający należyte wykonanie usługi, g)uzgodnienia z Zamawiającym, z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu wykonania usługi mycia okien we wszystkich obiektach Zamawiającego oraz zapewnienia w tym dniu dodatkowych osób do przenoszenia i ustawiania mebli po wykonaniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół potwierdzający należyte wykonanie usługi, h)uzgodnienia z Zamawiającym, z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu prania dywanów oraz tapicerek krzeseł we wszystkich obiektach Zamawiającego oraz zapewnienia w tym dniu dodatkowych osób do przenoszenia i ustawiania mebli po wykonaniu prac Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół potwierdzający należyte wykonanie usługi, i)zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży roboczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, j)przestrzegania przepisów ppoż. i BHP, k)przekazania w terminie do 5 dni od podpisania umowy wykazu osób, które będą wykonywały usługę w poszczególnych lokalach oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zatrudnieniu innego pracownika, jeżeli taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji zamówienia, l)zapewnienia ciągłości ubezpieczenia OC w okresie trwania umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę polisy ubezpieczenia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 150 000 zł, m)każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu zauważonych uszkodzeń instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, sprzętu biurowego itp., n) ustanowienia osoby odpowiedzialnej za wykonanie przedmiotu umowy i uprawnionej do kontaktu z Zamawiającym, a w czasie jej nieobecności innego pracownika. O ustaleniu takiego zastępstwa Wykonawca powiadomi Zamawiającego ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej wraz z czasem trwania zastępstwa. Osoba upoważniona z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym będzie brała udział w kontrolach poprawności wykonania przedmiotu umowy oraz posiadać pisemne upoważnienie od Wykonawcy do podpisywania dokumentów, które będą skutkować, w przypadku nienależytego wykonywania prac, nałożeniem kar umownych, o)nie używania sprzętu biurowego Zamawiającego, w tym w szczególności urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, faksów). W przypadku udowodnienia Wykonawcy używania przez osoby świadczące usługę urządzeń telekomunikacyjnych, Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami połączeń na podstawie bilingów. 2)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie Zamawiającego po godzinach pracy, w czasie wykonywania usługi oraz jest zobowiązany do zamykania lokali po wykonaniu usługi i włączania systemu alarmowego. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz osób odpowiedzialnych za obsługę systemu alarmowego wraz z numerami telefonów. 3)W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia (kradzieży) mienia Zamawiającego, Wykonawca winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego celem sporządzenia protokołu stwierdzającego rodzaj i wysokość zaistniałej szkody. 4)Za szkody powstałe w trakcie wykonywania usługi, które zostaną potwierdzone w protokołach (podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego), odpowiedzialność do wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody poprzez przywrócenie stanu poprzedniego, w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu. 5)W celu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie używał następujących środków czystości: a)ręczniki papierowe typu ZZ, wykonane w 100% z celulozy, jednowarstwowe, opakowanie 4000 szt., wymiary pojedynczego ręcznika po rozłożeniu 25 x 23 cm, gramatura nie mniej niż 38 g:m², delikatnie perforowane z jednej strony, bezzapachowe, nie szorstkie w dotyku, pod wpływem wody nie rwące się na strzępy przy wycieraniu rąk, b)papier toaletowy: rolka o średnicy 18 do 23 cm i szerokości max. 10 cm, białość 100%, gofrowany, miękki, dwuwarstwowy, 100% celulozy, średnica tulei 6 cm, długość roli: max 180 m, typu Merida TOP lub równoważny, c)worki foliowe 35 l (rolka minimum 50 szt.) HDPE typu Robert lub równoważne, d)worki foliowe grubsze 60 l (rolka minimum 50 szt.) mocne LDPE typu Olimar lub równoważne, e)worki foliowe 120 l (rolka minimum 10 szt.) ok. 70 x 100 cm. mocne LDPE typu Olimar lub równoważne, f)worki foliowe 150 l mocne LDPE typu Olimar lub równoważne, g)środek w sprayu do czyszczenia powierzchni drewnianych i drewnopodobnych typu Pronto lub równoważny, h)płyn do mycia szyb, luster i innych szklanych powierzchni, ze spryskiwaczem typu Clean lub równoważny, i)płyn do mycia podłóg i parkietów drewnianych lakierowanych typu Ajax lub równoważny, j)emulsja do nabłyszczania podłóg drewnianych, paneli i parkietów, bez konieczności polerowania typu Pronto lub równoważna, k)zmywacz do usuwania emulsji akrylowo polimerowych, l)emulsja do ochrony i nabłyszczania PCV i linoleum typu Luxpoller lub równoważna, m)mleczko do czyszczenia urządzeń sanitarnych typu Cif lub równoważne, n)proszek do czyszczenia urządzeń kuchennych i sanitarnych typu Ajax lub równoważny, o)spray do usuwania kamienia i rdzy z wanien, umywalek, zlewów ze stali nierdzewnej, armatur, kafelków oraz fug typu E Boom lub równoważny, p)płyn do mycia i odkamieniania toalet antybakteryjny typu Domestos lub równoważny, q)koncentrat do gruntownego mycia i usuwania warstw polimerowych z powierzchni miękkich typu PCV, linoleum ph 13 14, rozcieńczanie 1 5 do 1 20, r)koncentrat do maszynowego mycia posadzek zabezpieczonych warstwą polimerową (niskopieniący) ph 8 10 rozcieńczanie 1 100 do 1 200, s)wyprawa polimerowa do nabłyszczania powierzchni miękkich na bazie polimeru ph 7 do 9 o właściwościach antypoślizgowych, t)odświeżacz powietrza w elektronicznych dozownikach czasowych z możliwością wymiany wkładów, przymocowanych na stałe do ścian typu Merida lub równoważny, u)komplet zapachowy do WC: kostka i koszyk min. 40 g typu Brait lub równoważny, v)płyn uniwersalny do mycia i czyszczenia glazury i terakoty typu Yplon lub równoważny, w)płyn do przetykania rur typu Kret lub równoważny, x)płyn do mycia naczyń, koncentrat typu Pur lub równoważny, y)mydło w płynie z lanoliną typu Calma lub równoważne, z)antybakteryjny środek do gruntownego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych typu Pikapu Voigt VC 110 lub równoważny, aa)antystatyczny środek do mycia tworzyw sztucznych, pleksi oraz powierzchni lakierowanych, zalecany do mycia komputerów, aparatów telefonicznych i telewizorów typu Katopol Voigt KC 171 lub równoważny. 6)Wskazane w pkt 5 niniejszego ustępu nazwy handlowe mają jedynie na celu określenie wymaganej klasy jakości i właściwości użytkowych środków czystości. 7)W rozumieniu Zamawiającego artykuł równoważny musi posiadać porównywalne (tj. takie same lub lepsze) cechy użytkowe (np. skuteczność działania, wydajność, trwałość, właściwości dezynfekujące, wybielające itp.) oraz cechy fizyko-chemiczne (np. konsystencja, zapach itp.) jak odpowiedni środek czystości wymieniony w pkt 5 niniejszego ustępu. 8)Jeżeli, w przypadku używania przez Wykonawcę środków równoważnych z ww. środkami, Zamawiający stwierdzi, że jakość tych środków nie odpowiada jakości środków wzorcowych, Zamawiający ma prawo wskazać Wykonawcy środki, które ma stosować przy realizacji usługi. 9)Jeżeli do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wymagane są środki inne niż wymienione przez Zamawiającego, Wykonawca zapewni te środki na własny koszt. 10)Jeżeli w trakcie realizacji usługi Zamawiający i Wykonawca dojdą do wniosku, że do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wymagane są środki inne niż wymienione w pkt 5 niniejszego ustępu, dopuszcza się możliwość ich zmiany, jednak z zastrzeżeniem, że będą to środki o nie gorszych właściwościach. 2.Obowiązki Zamawiającego: 1)Zapewnienie możliwości korzystania z sieci wodno-kanalizacyjnej i energii elektrycznej pracownikom Wykonawcy w trakcie wykonywania usługi. 2)Nieodpłatne udostępnienie w każdej lokalizacji osobom świadczącym usługę pomieszczenia socjalnego. 3)Ustanowienie osób odpowiedzialnych za nadzór, kontrolę i odbiór wykonanych prac w poszczególnych lokalach, a w czasie ich nieobecności także innych osób zastępujących. O ustaleniu takiego zastępstwa na okres dłuższy niż tydzień, Zamawiający powiadomi Wykonawcę ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do czasu zakończenia zastępstwa. 3.Pozostałe ustalenia: 1)Osoba upoważniona z ramienia Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym zostanie zapoznana przez Zamawiającego ze sposobem zamykania poszczególnych obiektów i uruchamiania systemu alarmowego, a następnie zapozna osoby sprzątające w ww. zakresie oraz z zakresem czynności. 2)Potwierdzeniem odbioru prac jest miesięczny protokół odbioru podpisany przez upoważnionych pracowników Wykonawcy i Zamawiającego. 3)Powierzchnie przeszklone we wszystkich lokalizacjach będą myte dwustronnie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 909192004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information