Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 w km 19+364 w m. Gródek

Order Newsletter: 1 Position: 202124 (oferta nr 212277)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-06-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 w km 19+364 w m. Gródek

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zamówienia: Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 w km 19+364 w m. Gródek. 2. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013r, oś priorytetowa I - Rozwój Infrastruktury Technicznej, działanie 1.1 - Infrastruktura Drogowa. 2.1. Postępowanie jest częścią całości projektu pn. Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 w km 19+364 w m. Gródek. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica - Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica, wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591. 3. Charakterystyka obiektu: Obiekt jest konstrukcją dwuprzęsłową o rozpiętości przęseł w świetle podpór 5,00m+5,00m. Przęsła wolnopodparte, monolityczne z betonu zbrojonego. W przekroju poprzecznym mostu 6 dźwigarów w rozstawie osiowym ok. 1,06m, spiętych na długości przęseł podłużnicami. Przyczółki wykonane w postaci masywnych korpusów betonowych ze skrzydłami stojącymi (mury oporowe). Posadowione bezpośrednio na ławach fundamentowych. Filar mostu posiada konstrukcję pełnościenną betonową. Posadowienie filara na ławie betonowej. 4. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 4.1. Prac rozbiórkowych konstrukcji ustroju nośnego wraz z nawierzchnią jezdni i balustradami; 4.2. Wykonania przebudowy (naprawy i wzmocnienia) przyczółków i filara; Prace w nurcie kanału (naprawa i wzmocnienie przyczółków i filara do poziomu lustra wody) należy wykonać w czasie unieruchomienia elektrowni w dniach od 05.08.2014r. do 07.09.2014r. Możliwość wykonania robót bez zabijania grodzy. Opłata za każdy następny dzień zamknięcia po w/w terminie wynosi 14 000 zł, którą ponosi Wykonawca. Wykonawca musi uwzględnić w kosztach i czasie wykonania robót w nurcie, zabezpieczenie fundamentów przed wypłukiwaniem gruntu pomimo spuszczenia wody. 4.3. Budowy nowej żelbetowej konstrukcji przęseł mostu; 4.4. Ułożenia nowej izolacji i nawierzchni jezdni, wykonania chodnika dla pieszych i opaski; 4.5. Montażu bariery ochronnej, barieroporęczy i balustrady; 4.6. Wykonania od strony dolnej wody schodów skarpowych i umocnienia skarp koryta kanału przy przyczółkach; 4.7. Przebudowy kabli telekomunikacyjnych kolidujących z projektowanym zakresem robót; 4.8. Zabezpieczenia pozostałej sieci uzbrojenia nie podlegającej przebudowie; 4.9. Dostosowania jezdni na dojazdach do przebudowanego przekroju poprzecznego mostu; 4.10. Promocji: 2 nowe tablice informacyjne i 2 nowe tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablic. Tablice pamiątkowe należy umieścić nie później niż 6 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca wykona 2 nowe tablice informacyjne i 2 nowe tablice pamiątkowe, zgodnie z wytycznymi z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wytyczne te dostępne są pod adresem internetowym: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html 5. Szczegółowo przedmiot zamówienia: 5.1. w zakresie robót budowlanych został opisany w dokumentacji projektowej, 5.2. w zakresie tablic informacyjnych i promocyjnych zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla zadań realizowanych w ramach RPO-WKP został opisany poniżej: 5.2.1 tablice informacyjne i pamiątkowe: Wykonanie i dostawa oraz montaż we wskazane przez Zamawiającego miejsce: nowych tablic informacyjnych - 2 szt. o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych oraz nowych tablic pamiątkowych o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych - 2 szt. 5.2.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych w zakresie treści tablic (zmiana dotyczy wartości zadania na tablicach informacyjnych i pamiątkowych). Dane powinny być zmienione w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego. Dopuszcza się aktualizację treści przez naklejenie nowych danych w kolorystyce zgodnej z wytycznymi oraz w sposób zapewniający trwałość i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 5.2.1.2. Przed wykonaniem oznakowania Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia pozycji układu graficznego, jak również nadruku i wszystkich innych form znakowania w drodze elektronicznej z Zamawiającym - Zespołem ds. Mostów, ul. Fordońska 44, Bydgoszcz. 5.2.1.3.Lokalizacje dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181 z późn. zmianami) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót - zatwierdzenie BD-I.8022.2.57.2014 z dnia 14.03.2014r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452211003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu pra

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30