Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2015 - 2017.

Order Newsletter: 1 Position: 15545 (oferta nr 20589)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-02-05

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2015 - 2017.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest `Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2015-2017`2. Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu - całe zamówienie podzielono na 2 części: 2.1 w części I objęto drogi wojewódzkie: Nr 533 - Okonin - Mełno od km 0+000 do km 3+199=3,199 km, Nr 534 - Grudziądz - Cetki od km 6+190 do km 30+110=23,920 km; od km 28+204 do km 35+984=7,780 km; od km 34+120 do km 76+705=42,585 km, Nr 535 - Rogóźno st. kolej do DK nr 16 od km 0+000 do km 3+913=3,913 km, Nr 538 - Radzyń Cheł.-Rozdroże od km 0+000 do km 27+203=27,203 km, Nr 543 - Paparzyn- Radzyń Cheł. od km 0+000 do km 23+308=23,308 km, Nr 548 - Stolno-Pląchoty od km 0+000 do km, 29+696=29,696 km; od km 30+963 do km 44+138=13,175 km, Nr 551 - Strzyżawa - Wąbrzeźno od km 50+046 do km 62+794=12,748 km; Łącznie długość dróg - 187,527 km. 2.2 w części II objęto drogi wojewódzkie: Nr 534 - Cetki - Rypin od km 76+705 do km 81+719=5,014 km, Nr 543 - Radzyń Cheł.-Szabda od km 23+308 do km 57+814=34,506 km, Nr 544 - Brodnica-Gutowo od km 0+000 do km 20+420=20,420 km, Nr 560 - Brodnica- Urszulewo od km 0+000 do km 40+048=40,048 km, Nr 563 - Rypin-Okalewo od km 0+000 do km 16+656=16,656 km, Łącznie długość dróg - 116,644 km 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części I i dla części II: 3.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.2 Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy i likwidację przełomów w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla części I 10 000,00 zł; słownie: dziesięć tysięcy złotych; dla części II 10 000,00 zł; słownie: dziesięć tysięcy złotych 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja na wykonanie robót

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30