Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku z podziałem na 2 części

Order Newsletter: 1 Position: 122911 (oferta nr 203439)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-06-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku z podziałem na 2 części

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku z podziałem na 2 części. 2. Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu - całe zamówienie podzielono na 2 części: 2.1. w CZĘŚCI I objęto drogi wojewódzkie: Nr 239 - Błądzim - Laskowice od km 0+000 do km 25+725=25,725 km; Nr 240 - Chojnice - Świecie od km 45+725 do km 65+864=20,139 km; Nr 245 - Gruczno - Głogówko od km 0+000 do km 12+422=12,422 km; Nr 248 - Zbrachlin - Topolno od km 0+000 do km 4+581=4,581 km; Nr 256 - Włóki - Bydgoszcz od km 0+000 do km 11+290=11,290 km; Łącznie długość dróg - 74,154 km. 2.2. w CZĘŚCI II objęto drogi wojewódzkie: Nr 207 - Wielki Lubień - Grudziądz od km 0+000 do km 3+411=3,411 km; Nr 214 - Recice - Warlubie od km 161+294 do km 172+645=11,351 km; Nr 217 - st. kol. Warlubie - dr. nr 91 od km 0+054 do km 0+785=0,731 km; Nr 238 - Osie - Warlubie od km 0+000 do km 19+232=19,232 km; Nr 239 - Laskowice - Świecie od km 25+727 do km 34+259=8,532 km; Nr 272 - Laskowice - Dolna Grupa od km 0+000 do km 21+082=21,082 km; Nr 377 - Nowe - Pieniążkowo od km 0+000 do km 6+810=6,810 km; Nr 391 - Warlubie - Piła Młyn od km 0+000 do km 9+832=9,832 km; Nr 402 - Fletnowo - Wielki Lubień od km 0+000 do km 4+265=4,265 km; Łącznie długość dróg - 75,246 km. 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla CZĘŚCI I i dla CZĘŚCI II: 3.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.2. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST, będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. Jeśli Wykonawca w myśl art. 30 ust. 5 ustawy Pzp powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje zatem realizacji zamówienia, które będzie odpowiadać wymaganiom SST lub też będzie im równoważne. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że zastosowanie zaoferowanego przez niego produktu (roboty budowlanej) umożliwi uzyskanie efektu założonego przez SIWZ tj. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 z późn. zmianami) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego . 7. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy i likwidację przełomów w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pojedyncze części, Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednego lub więcej części, wybranych przez siebie spośród części wyszczególnionych w pkt 3.2 - Opis przedmiotu zamówienia. 9. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla części I - 5 000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 dla części II - 7 000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku nastę

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30