Wykonanie odwodnienia, przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie

Order Newsletter: 1 Position: 190552 (oferta nr 202704)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-06-05

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie odwodnienia, przebudowy chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie dotyczy: 1.1. Wykonania robót pomiarowych, 1.2. Wykonania karczowania pni, 1.3. Wykonania robót rozbiórkowych, 1.4. Wykonania robót ziemnych, 1.5. Wykonania studni rewizyjnych i wpustów ulicznych i separatora, 1.6. Wykonania kolektora kanalizacji deszczowej i przykanalików, 1.7. Wykonania warstwy odsączającej, 1.8. Wykonania podbudowy betonowej, 1.9. Wykonania podbudowy z kruszywa, 1.10. Ustawienia krawężnika, opornika i obrzeży, 1.11. Oczyszczenia nawierzchni drogowych, 1.12. Skropienia nawierzchni asfaltem, 1.13. Wykonania warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 1.14. Wykonania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 1.15. Wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 1.16. Wykonania nawierzchni betonowej, 1.17. Ułożenia geosiatki, 1.18. Wykonania nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, 1.19. Wykonania oznakowania pionowego i poziomego, 1.20. Wykonania przepustów, 1.21. Wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 1.22. Wykonania skarp i poboczy, 1.23. Wykonania pomiaru powykonawczego, 1.24. Promocji: 2 nowe tablice informacyjne i 2 nowe tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablic. Tablice pamiątkowe należy umieścić nie później niż 6 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca wykona 2 nowe tablice informacyjne i 2 nowe tablice pamiątkowe, zgodnie z wytycznymi z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wytyczne te dostępne są pod adresem internetowym: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html 2. Szczegółowo przedmiot zamówienia: 2.1. w zakresie robót budowlanych został opisany w dokumentacji projektowej, 2.2. w zakresie tablic informacyjnych i promocyjnych zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla zadań realizowanych w ramach RPO-WKP został opisany poniżej: 2.2.1 tablice informacyjne i pamiątkowe: Wykonanie i dostawa oraz montaż we wskazane przez Zamawiającego miejsce: nowych tablic informacyjnych - 2 szt. o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych oraz nowych tablic pamiątkowych o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych - 2 szt. 2.2.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych w zakresie treści tablic (zmiana dotyczy wartości zadania na tablicach informacyjnych i pamiątkowych). Dane powinny być zmienione w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego. Dopuszcza się aktualizację treści przez naklejenie nowych danych w kolorystyce zgodnej z wytycznymi oraz w sposób zapewniający trwałość i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 2.2.1.2. Przed wykonaniem oznakowania Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia pozycji układu graficznego, jak również nadruku i wszystkich innych form znakowania w drodze elektronicznej z Zamawiającym - Wydziałem Inwestycji, ul. Fordońska 44, Bydgoszcz. 2.2.1.3.Lokalizacje dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 120 000,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieni

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30