Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Tryszczyn - Strzelce Dolne w m. Wojnowo od km 6+274 do km 6+960, dł. 0,686 km

Order Newsletter: 1 Position: 184528 (oferta nr 197979)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-06-02

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Tryszczyn - Strzelce Dolne w m. Wojnowo od km 6+274 do km 6+960, dł. 0,686 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie dotyczy: 1.1) wykonania robót pomiarowych, 1.2) wykonania robót rozbiórkowych, 1.3) wykonania robót ziemnych, 1.4) wykonania warstwy odsączającej, 1.5) wykonania podbudowy betonowej, 1.6) wykonania podbudowy z kruszywa, 1.7) ustawienia krawężnika i obrzeży, 1.8) skropienia nawierzchni asfaltem, 1.9) wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, 1.10) wykonania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 1.11) wykonania warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 1.12) wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, 1.13) wykonania nawierzchni z brukowca, kostki betonowej i płyt betonowych, 1.14) wykonania oznakowania pionowego i poziomego, 1.15) wykonania regulacji urządzeń obcych, 1.16) wykonania skarp i poboczy. 1.17) wykonania pomiaru powykonawczego. 2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 24 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30