Ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej nr 214 administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2014 roku

Order Newsletter: 1 Position: 1920 (oferta nr 1908)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-01-07

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej nr 214 administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2014 roku

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Ścinka poboczy na drodze wojewódzkiej nr 214 administrowanej przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w 2014 roku. Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień i wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 3km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę, gdzie przyjęto szerokości ścinki od 2,50m - 4,00m. nr drogi 214 w km 161+700÷171+500. 2.Zamawiający informuje, że materiał ze ścinki poboczy i pogłębiania rowów nie nadające się do ponownego wykorzystania jest własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiał, który nadaje się do powtórnego wbudowania, zgodnie z decyzją inspektora nadzoru, jest własnością Zamawiającego. 3.Dokładny zakres i warunki wykonania robót określają: kosztorys ofertowy, przedmiar robót, SST określające wymagania techniczne. 4. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres zamówienia jest dostępny do wglądu w siedzibie RDW Żołędowo. 5. Zamówienie obejmuje wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia na drodze wojewódzkiej nr 214 administrowanej przez RDW Żołędowo. 6.Ogólne wymagania związane z przedmiotem zamówienia: Łączna powierzchnia objęta ścinką pobocza - 26.656,00 m2.Szczegółowy zakres zmówienia oraz jego lokalizacje zostaną przekazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i w trakcie przekazywania placu budowy oraz później w trakcie wykonywania robót. 7. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST, będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia.Jeśli Wykonawca w myśl art. 30 ust. 5 ustawy Pzp powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje zatem realizacji zamówienia, które będzie odpowiadać wymaganiom SST lub też będzie im równoważne. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że zastosowanie zaoferowanego przez niego produktu (roboty budowlanej) umożliwi uzyskanie efektu założonego przez SIWZ. 8. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 z późn. zmianami) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 9.Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 10.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV 45 11 22 10-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451122100

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information