Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2014r.

Order Newsletter: 1 Position: 169480 (oferta nr 185325)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-05-20

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2014r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2014 r. 2. Zamówieniem objęto drogi wojewódzkie Nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskp. odc. Łabiszyn - Dąbrowa Biskup., km 31+433-86+669=55,236 km Nr 251 Kaliska - Inowrocław odc. Damasławek - Inowrocław, km 19+649-74+043=54,394 km Nr 253 Łabiszyn - Murczyn, km 0+000-13+242=13,242 km Nr 254 Brzoza - Wylatowo, km 0+000-53+814=53,814 km Nr 255 Pakość - Strzelno, km 0+000-22+915=22,915 km Nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo, km 0+000-8+725= 8,725 km Nr 266 Ciechocinek - Sompolno, km 24+562-57+509=32,947 km Nr 274 Stacja kolejowa Emilianowi - droga Nr 10, km, 0+000-1+230= 1,230 km Nr 284 Stacja kolejowa Złotniki Kujawskie - droga Nr 25, km 0+000-2+186=2,186 km Nr 299 Stacja kolejowa Gniewkowo - droga Nr 15, km 0+000-0+500= 0,500 km Nr 398 Złotniki Kujawskie - Liszkowo, km 0+000-5+981= 5,981 km Nr 399 Liszkowo - Żelechlin, km 0+000-1+495= 1,495 km Nr 400 Więcławice - Latkowo, km 0+000-1+450= 1,450 km Nr 412 Tupadły - Kobylniki, km 0+000-7+321= 7,321 km Nr 204 Stacja kolejowa Solec Kujawski - droga Nr 249, km 0+000-0+600= 0,600 km Nr 249 droga Nr 80 Czarnowo - rz. Wisła - Solec Kujawski - droga Nr 10, km 1+983-5+147= 3,164 km Nr 394 Przyłubie - Solec Kujawski - droga Nr 397, km 0+000-10+601=10,601 km Nr 397 droga Nr 394 - droga Nr 10, km 0+000-2+764= 2,764 km Łącznie długość dróg - 278,565 km 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót 3.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.2. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy do 4 cm - nakładki, - wyrównanie poboczy i zjazdów materiałem z frezowania - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 z późn. zmianami) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information