Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Część nr 1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin Część nr 2 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal m. Izb

Order Newsletter: 1 Position: 165104 (oferta nr 182081)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-05-16

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Część nr 1 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin Część nr 2 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo - Kowal m. Izb

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.2. Zakres planowanych robót objętych dokumentacją projektową 3.2.1. dla części nr 1: - wycinkę drzew przydrożnych z uzyskaniem decyzji - wzmocnienie istniejącej nawierzchni do 100kN/os - przebudowę nawierzchni zjazdów do posesji w pasie drogowym - budowę chodników w obszarach zabudowanych - powierzchniowe odwodnienie drogi - budowę zatok autobusowych - korektę geometrii skrzyżowań 3.2.2. W ramach opracowania należy dodatkowo: - uzyskać decyzję na wycinkę drzew przeznaczonych do wycinki - opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia, wystąpić do Urzędu Gminy w Barcinie w sprawie uzyskania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzić raport o oddziaływaniu środowiska (jeżeli będzie konieczny) - dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót do Urzędu Wojewódzkiego Należy przedłożyć Zamawiającemu oryginał zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Urzędu Wojewódzkiego zawierającego datę wpływu do powyższego organu (informacja o braku sprzeciwu formalnego), - udzielać pisemnie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania. 3.2.3. Warunki do projektowania: - klasa G - nośność nawierzchni - 100 kN/oś, - odwodnienie nawierzchni, - oznakowanie poziome i pionowe, - szerokość pobocza gruntowego - 1,25m - szerokość pobocza bitumicznego - 0,5m - prace branżowe związane z realizacja przebudowy drogi (uwzględnić i rozwiązać kolizje branżowe). 3.2.4. dla części nr 2: - zmiana przekroju drogowego na uliczny - ujednolicenie szerokości nawierzchni do 7,0m - wycinkę drzew przydrożnych - wzmocnienie istniejącej nawierzchni do 80kN/oś - przebudowę nawierzchni zjazdów do posesji w pasie drogowym - budowę chodników - powierzchniowe odwodnienie drogi z wykorzystaniem nowych oraz istniejących wpustów kanalizacji deszczowej - budowę zatok parkingowych - korektę geometrii skrzyżowań 3.2.5. W ramach opracowania należy dodatkowo: - uzyskać decyzję na wycinkę drzew przeznaczonych do wycinki - opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia, wystąpić do Urzędu Gminy w Izbica Kujawska w sprawie uzyskania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzić raport o oddziaływaniu środowiska (jeżeli będzie konieczny) - dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót do Urzędu Wojewódzkiego Należy przedłożyć Zamawiającemu oryginał zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Urzędu Wojewódzkiego zawierającego datę wpływu do powyższego organu (informacja o braku sprzeciwu formalnego), - udzielać pisemnie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w/w postępowania. 3.2.6. Warunki do projektowania: - klasa G - nośność nawierzchni - 80 kN/oś, - odwodnienie nawierzchni, - oznakowanie poziome i pionowe, - szerokość drogi 7,0 m - prace branżowe związane z realizacja przebudowy drogi (uwzględnić i rozwiązać kolizje branżowe). 3.3. Szczegółowy zakres opracowania zawarty jest odpowiednio dla części w załączniku nr 10 i 11 - szczegółowy opis zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 7.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla części nr 1 - 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), dla części nr 2 - 700,00 zł brutto (słownie: siedemset złotych 00/100) 7.2. Wadium może być wniesione w jednej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: ZDW.N4.361.21.2014

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30