Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2014/2017 z podziałem na 6 części

Order Newsletter: 1 Position: 161892 (oferta nr 179321)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-05-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2014/2017 z podziałem na 6 części

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla jednostek terenowych Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w latach 2014/2017 z podziałem na 6 części. 2. Zamówienie obejmuje następujące części: Części nr 1 - Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław, w następujących lokalizacjach: a) RDW Inowrocław, ul. Budowlana 40, budynek biurowy; b) Droga wojewódzka nr 251, km 68+500, m. Kościelec, dz. drogowa nr 47, Stacja preselekcyjnego ważenia pojazdów; c) Droga wojewódzka nr 266, km 44+144, m. Radziejów, ul. Kościuszki, dz. drogowa nr 721, sygnalizacja świetlna. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia w planowanej ilości około 48 285 KWh. Części nr 2 - Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, w następujących lokalizacjach: a) Mała Nieszawka, ul. Toruńska; droga wojewódzka nr 273 Cierpice - Mała Nieszawka w km 6+245 koło szkoły podstawowej, sygnalizacja świetlna ( s-1, S-5 ) na przejściu dla pieszych, strona lewa i prawa; b) Papowo Toruńskie, dz. drogowa 114/1; droga wojewódzka nr 552 Różankowo - Lubicz w km 7+790, Stacja preselekcyjnego ważenia pojazdów; c) Grębocin, ul. Dworcowa dz. 243, 24.; droga wojewódzka nr 552 Różankowo - Lubicz w m. Grębocin w km 12+498 - 12+520, sygnalizacja stała, odosobniona wzbudzana (przez pojazdy wyjeżdżające z drogi podporządkowanej lub przez pieszych ) - 2 szt. przejść. Sygnalizatory: S-1 szt. 3 na słupach przy jezdni S-1 szt. 3 na wysięgnikach nad jezdnią ( wys. około 6,0 m) S -5 szt. 4 na słupkach przy przejściach dala pieszych Lampy oświetleniowe - szt. 3 na słupach łącznie z sygnalizatorami przy jezdni. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia w planowanej ilości około 14 778 KWh. Części nr 3 - Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola, w następujących lokalizacjach: a) Białe Błota, ul. Szubińska 9 - sygnalizacja świetlna; b) Białe Błota, ul. Szubińska 49 - sygnalizacja świetlna; c) RDW Tuchola, ul. Przemysłowa 4 - budynek biurowy; d) Kcynia, ul. Poznańska, działka nr 597 - Stacja preselekcyjnego ważenia pojazdów; e) Więcbork, ul. Dworcowa, działka nr 272/1 - sygnalizacja świetlna; Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia w planowanej ilości około 57 600 KWh. Części nr 4 - Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, w następujących lokalizacjach: a) Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 - budynek garażowy; b) Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 61 - budynek biurowy; c) Brodnica, ul. Wczasowa 46- budynek biurowy; d) Golub Dobrzyń, ul. Piłsudskiego - sygnalizacja świetlna; Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia w planowanej ilości około 124 302 KWh. Części nr 5 - Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek, w następujących lokalizacjach: a) Rumiankowo k/Lipna; 87-600 Lipno - Baza Materiałowa; b) Baruchowo; droga wojewódzka nr 265 Brześć Kujawski -Gostynin w km 27+020 - Znak Aktywny D-6; c) Włocławek, ul. Mielęcińska 13;- 87-800 Włocławek baza - Budynek Użytkowy; d) Włocławek, ul. Chopina 1, budynek biurowy - Budynek Użytkowy. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia w planowanej ilości około 87 675 KWh. Części nr 6 - Dostawa (zakup) energii elektrycznej dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko, w następujących lokalizacjach: a) Żołędowo, ul. Pałacowa 15 - budynek biurowy; b) Terespol Pomorski, droga wojewódzka nr 240 w km 65+576. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie realizacji zamówienia w planowanej ilości około 201 699 KWh KWh. 3. Szczegółowe informacje o punktach odbioru energii, ich danych technicznych, grupach taryfowych oraz zużyciu energii w 2013 r. znajdują się w wykazie stanowiącym załącznik nr 9.1-9.6 do SIWZ, odpowiednio dla właściwej części. 4. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Ilość pobrana przez Zamawiającego energii elektrycznej ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie odczyty wskazań układów pomiarowo - rozliczeniowych. Ewentualna zmiana przewidywanego szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg cen określonych w formularzu cenowym. 5. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 6. Wykonawca w ramach zamówienia ma obowiązek wypowiedzieć w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, obowiązujących umów kompleksowych sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji dla punktów poboru energii zgodnie z załącznikiem nr 9.1-9.6 do SIWZ, odpowiednio dla właściwej części. W okresie wypowiedzenia obowiązujących umów Wykonawcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Zamawiający informuje, że okres wypowiedzenia dla punktów poboru energii określa załącznik nr 9.1-9.6 do SIWZ, odpowiednio dla właściwej części. 7. Sprzedaż energii elektrycznej winna odbywać się na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 1059z późn. zm.) oraz w oparciu o przepisy wykonawcze do tej ustawy. 8. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 9. Usługi dystrybucyjne będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Wykonawcę (wyłonionego w drodze postępowania przetargowego) w imieniu Zamawiającego z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Dostawca energii zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, posiadać umowę dystrybucyjną zawartą z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym dla obiektów Zamawiającego. 10. Energię elektryczną Zamawiający będzie zużywał na potrzeby działalności własnej jako odbiorca końcowy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pojedyncze części, Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednego lub więcej części, wybranych przez siebie spośród części wyszczególnionych w pkt 3.2. Opis przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 12.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez Zamawiającego zwiększeniem punktów poboru energii, zużyciem energii elektrycznej na poziomie wyższym niż założony - przewiduje się 50% zamówienia podstawowego. 12.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 12.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 30 czerwca 2017r. 12.4 O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 12.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 093000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information