Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2014 r. z podziałem na 2 części

Order Newsletter: 1 Position: 103573 (oferta nr 178811)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-05-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2014 r. z podziałem na 2 części

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2014r. z podziałem na 2 części. 2. Zamówienie obejmuje następujące części: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa znaków drogowych CZĘŚĆ NR 2 - dostawa słupków prowadzących W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną przez Wykonawców ilość części. Odbiorcą powyższego zamówienia będą jednostki terenowa Zamawiającego: - Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław; - Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, Baza RDW Toruń w m. Młyniec gm. Lubicz; - Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola; - Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, Baza RDW Wąbrzeźno w m. Brodnica, ul. Wczasowa 40 - Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek; - Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw znaków drogowych pionowych określają Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr-9 oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw słupków prowadzących określają Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr - 18 do niniejszej SIWZ. 4. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: a) ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.) dla części nr -1 winny uwzględniać transport i rozładunek do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich, b) ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr (10.1.,10.2., 10.3., 10.4., 10.5., 10.6.,) dla części nr -2 winny uwzględniać koszty transportu i rozładunku do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich, c) dostawę znaków lub słupków prowadzących Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie, Włocławku i Żołędowie. d) dostawy znaków i słupków prowadzących winny być każdorazowo zrealizowane przez Wykonawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, e) termin każdorazowej dostawy - do 3 dni od daty złożenia zamówienia, f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw. Szczegółowe informacje w Rejonach Dróg Wojewódzkich. 5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny, czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Jeśli Wykonawca w myśl art. 30 ust. 5 ustawy Pzp powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający oczekuje zatem dostaw elementów, które będą odpowiadać wymaganiom SST lub też będą im równoważne. Na Wykonawcy spoczywa ciężar udowodnienia, że zastosowanie zaoferowanego przez niego produktu umożliwi uzyskanie efektu założonego przez SIWZ. 6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 7. Szacunkowe zapotrzebowanie na znaki i słupki prowadzące ma charakter jedynie orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do ich zakupu w podanej ilości. Ilość znaków i słupków prowadzących pobrana przez Zamawiającego ustalana będzie w oparciu o bezpośrednie zapotrzebowanie Zamawiającego. Ewentualna zmiana przewidywanych szacunkowych ilości znaków i słupków prowadzących nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zamówione ilość wg cen określonych w formularzu cenowym. 8. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości znaków i słupków prowadzących. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pojedyncze części, Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie jednej lub więcej części, wybranych przez siebie spośród części wyszczególnionych w pkt 2.- Opis przedmiotu zamówienia. 10. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 11. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez Zamawiającego zwiększonym zapotrzebowaniem na znaki i słupki prowadzące - przewiduje się 50% zamówienia podstawowego. 12 Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 13. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 30 listopada 2014 r. 14. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 15. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta. 16. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9 znaki drogowe, 34.92.84.60-0 słupki drogowe

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349922009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30