Wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Order Newsletter: 1 Position: 90479 (oferta nr 162605)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-04-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych związanych z przystosowaniem obiektu Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przystosowaniu budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, między innymi w zakresie prac: 1) rozbiórkowych i demontażowych, 2) instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznej, w tym dotyczących wykonania oświetlenia ewakuacyjnego, 3) instalacyjnych w zakresie instalacji wod. - kan. oraz hydrantowej, 4) instalacyjnych w zakresie instalacji CO, 5) posadzkarskich, 6) malarskich, 7) tynkarskich, 8) dotyczących flizowania, 9) dotyczących wykonania i montażu schodów stalowych, 10) dotyczących budowy ścian działowych, 11) dotyczących montażu stolarki okiennej i drzwiowej, 12) dotyczących montażu urządzeń i wyposażenia instalacyjnego. 2. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa - projekt wykonawczy, przedmiar oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zamawiający zastrzega, że przedmiar może nie obejmować całego zakresu robót określonego projektem wykonawczym. Wobec przyjętego ryczałtowego sposobu rozliczania, Wykonawca winien dodać do kosztorysu ofertowego dodatkowe pozycje, niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli takie zostały jego zdaniem pominięte w przedmiarze. 3. Termin realizacji: zamówienie zostanie zrealizowane w terminie do 80 dni od daty zawarcia umowy. Postanowienia dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie w tej sprawie ma być dołączone do oferty. 2. Jeżeli wykonawca uznaje, że przedmiar robót ma lub może mieć wpływ na niezapewnienie należytej jakości robót, zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego przed złożeniem oferty. 3. W razie wypowiedzenia umowy Wykonawca wyrazi zgodę i umożliwi kontynuację robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz wykonane przez niego roboty i udzieli na nie gwarancji na zasadach takich, jak w umowie. 4. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. 5. Sposób rozliczenia wynagrodzenia: ryczałtowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 6. Wykonawca przedłoży kosztorysy ofertowe, opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389). 7. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie własnego przedmiaru robót opracowanego na podstawie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki nr 6, 7 i 8 do niniejszej Specyfikacji. 8. Wykonawca złoży oświadczenie, że przy kalkulacji cen wziął pod uwagę wszystkie niezbędne roboty budowlane i wszystkie koszty niezbędne dla poprawnego wykonania przedmiotu umowy, zgodnego ze sztuką budowlaną i dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki nr 6, 7 i 8 do niniejszej Specyfikacji. 9. Zamawiający nie będzie weryfikował kosztorysów ofertowych. Będą one służyły do rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w przypadku wypowiedzenia umowy oraz do ustalenia stanu zaawansowania wykonania przedmiotu zamówienia, celem weryfikacji czy osiągnięto już 50% wykonania pozwalającą na płatność częściową. 10. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, wiedzą i sztuką budowlaną nawet wtedy, gdy nie uwzględnił wszystkich niezbędnych elementów zamówienia w kalkulacji ofertowej. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu względem Zamawiającego. 11. Za roboty nie ujęte przez Wykonawcę w kalkulacji kosztów, a niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 12. Kosztorys ofertowy służy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy. 13. Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, bez wad. 14. Okres gwarancji na wbudowane materiały: zgodnie z danymi producenta, nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 15. Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom. 16. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki przedmiotu zamówienia wykryte w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz., po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 17. Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 18. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności i utrudnienia funkcjonowania budynku, w którym będą one prowadzone. 19. W czasie prowadzenia prac obiekt nie będzie wyłączony z użytkowania. Wykonawca winien uwzględnić utrudnienia z tym związane. 20. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch transzach: pierwsza po wykonaniu 50% wartości zamówienia, druga po wykonaniu całości zamówienia. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po odbiorze wykonania przedmiotu zamówienia bez wad. Do faktury należy załączyć protokół bezusterkowego odbioru robót podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i wykonawcy oraz dla pierwszej płatności kosztorys powykonawczy, na podstawie którego zostanie ustalony stopień zaawansowania robót. 21. Do obliczenia wartości wykonanych prac służy kosztorys ofertowy. 22. Wykonawca zostanie obciążony karą umowną za nie usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie rękojmi, w terminie określonym w ust. 13. 23. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane. 24. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 25. Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. Opracowania, dokumenty i uzgodnienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami i opracowaniami dotyczącymi przedmiotowego zamówienia: 1. Projekt budowlany, 2. Projekt wykonawczy 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 4. Przedmiary robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 80 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30