Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w roku 2012.

Order Newsletter: 1 Position: 345485 (oferta nr 1601742)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-12-28

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w roku 2012.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w roku 2012. 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 2.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm. - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm. 2.2 Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki - frezowanie nawierzchni - oczyszczenie i skropienie nawierzchni - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych 2.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - oczyszczenie i skropienie nawierzchni - frezowanie nawierzchni - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - wyrównanie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni bitumicznej z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 10 cm. 3. Zamówienie obejmuje wykonywanie robót objętych przedmiotem zamówienia na następujących drogach wojewódzkich: Nr 246 Łabiszyn - Dąbrowa Biskupia odcinek Łabiszyn - Złotniki Kujawskie Nr 251 Damasławek - Inowrocław odcinek Damasławek - Pakość Nr 253 Łabiszyn - Murczyn Nr 254 Brzoza - Wylatowo Nr 255 Pakość - Strzelno Nr 262 Kwieciszewo - Szyszłowo Nr 266 Ciechocinek - Sompolno Nr 274 stacja kolejowa Emilianowi - droga Nr 10 Nr 284 stacja kolejowa Złotniki Kujawskie - droga Nr 25 Nr 299 stacja kolejowa Gniewkowo - droga Nr 15 Nr 398 Złotniki Kujawskie - Niszczewice - Liszkowo Nr 399 Liszkowo - Żelechlin Nr 400 Więcławice - Latkowo Nr 412 Tupadły - Kobylniki Nr 204 stacja kolejowa Solec Kujawski - droga Nr 249 Nr 249 droga Nr 80 Czarnowo - rz. Wisła - Solec Kujawski - droga Nr 10 Nr 394 Przyłubie - Solec Kujawski - droga Nr 397 Nr 397 droga Nr 394 - droga Nr 10 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest przygotować na własny koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i uzyskać wszystkie wymagane uzgodnienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 15 000,00 zł brutto 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30