Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu zimowego do spryskiwaczy dla samochodów służbowych należących do ZDW w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych z podziałem na 7 części

Order Newsletter: 1 Position: 19526 (oferta nr 15852)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-01-28

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu zimowego do spryskiwaczy dla samochodów służbowych należących do ZDW w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych z podziałem na 7 części

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie obejmuje następujące części: a) Części nr 1 - Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu zimowego do spryskiwaczy dla samochodów służbowych należących dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, w orientacyjnej ilości: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 12 000 l, Płyn zimowy do spryskiwaczy - 10 l; b) Części nr 2 - Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu zimowego do spryskiwaczy dla samochodów służbowych należących do Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, ul. Budowlana 40, 88-100 Inowrocław, w orientacyjnej ilości: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8500 l, Olej napędowy (ON) - 7000 l, Płyn zimowy do spryskiwaczy - 10 l; c) Części nr 3 - Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu zimowego do spryskiwaczy dla samochodów służbowych należących dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń, w orientacyjnej ilości: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 7500 l, Olej napędowy (ON) - 18000 l, Płyn zimowy do spryskiwaczy - 10 l; d) Części nr 4 - Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu zimowego do spryskiwaczy dla samochodów służbowych należących dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola, w orientacyjnej ilości: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 8000 l, Olej napędowy (ON) - 18000 l, Płyn zimowy do spryskiwaczy - 10 l; e) Części nr 5 - Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu zimowego do spryskiwaczy dla samochodów służbowych należących dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno, w orientacyjnej ilości: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 7000 l, Olej napędowy (ON) - 24000 l, Płyn zimowy do spryskiwaczy - 10 l; f) Części nr 6 - Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu zimowego do spryskiwaczy dla samochodów służbowych należących dla Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek, w orientacyjnej ilości: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 9000 l, Olej napędowy (ON) - 32000 l, Płyn zimowy do spryskiwaczy - 10 l; g) Części nr 7 - Bezgotówkowy zakup paliwa oraz płynu zimowego do spryskiwaczy dla samochodów służbowych należących dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko, w orientacyjnej ilości: Benzyna bezołowiowa (Pb 95) - 6500 l, Olej napędowy (ON) - 33000 l, Płyn zimowy do spryskiwaczy - 10 l; 2. Przedmiotem zamówienia dla wszystkich części jest: 2.1. Tankowanie bezpośrednio do zbiorników samochodowych i sprzętu (kanistry) paliw spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 09.12.2008r. (Dz. U. Nr 221 poz.1441 z późniejszymi zmianami) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw płynnych, ponadto muszą być zgodne z normami: PN EN 228: 2006(U) - etylina, PN EN 590:2006(U) - olej napędowy; 2.2. Tankowanie paliwa zarówno do zbiorników pojazdów jak i kanistrów musi odbywać się bezgotówkowo - karta paliwowa, całodobowo we wszystkie dni tygodnia; Wykonawca przedstawi (jako załącznik do oferty) zasady systemu sprzedaży bezgotówkowej; 2.3. Tankowanie paliwa odbywać się będzie sukcesywnie - w zależności od potrzeb - w stacjach paliwowych Wykonawcy wskazanych w Wykazie stacji paliw czynnej całodobowo we wszystkie dni tygodnia; 2.4. Wykonawca sprzedaje Zamawiającemu paliwo po cenach jednostkowych brutto obowiązujących w dniu tankowania paliwa, z zastosowaniem opustu od ceny netto w stosunku do ceny na dystrybutorze; 2.5. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy karty paliwowe, przypisane do poszczególnych samochodów Zamawiającego (po 1 sztuce dla każdego samochodu) oraz karty paliwowe imienne na sprzęt, uprawniające do tankowania na obszarze całego kraju. Przewidywana ilość pojazdów oraz kart paliwowych przeznaczonych do tankowania paliwa odpowiednio dla danej części, zawarta jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 2.6. Za wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego samochodu oraz kart paliwowych na sprzęt Wykonawca nie pobiera żadnych opłat. W przypadku zwiększenia ilości posiadanych samochodów lub wymiany floty samochodowej albo utraty karty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia kart dodatkowych lub zamiennych. Opłata za wystawienie karty nie może przekroczyć 10,00 zł brutto za 1 kartę. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. 2.7. Ważność karty przez 12 miesięcy; 2.8. Ze względu na liczne tankowania wynikające z utrzymywania pełnej gotowości pojazdów do zimowego utrzymania dróg, odległość stacji paliw od miejsc garażowania pojazdów Zamawiającego w jednostkach terenowych wykazanych w Formularzu cenowym odpowiednio dla danej części nie może być większa niż 20 km. 2.9. Wykonawca udostępni dostęp do elektronicznego zestawienia wszystkich transakcji dokonanych kartami paliwowymi w danym okresie rozliczeniowym: a) po dwa loginy zabezpieczone hasłem dla każdej części od nr 2 do nr 7 (1 login zabezpieczony hasłem dla RDW i 1 login zabezpieczony hasłem dla ZDW Bydgoszcz); b) 1 login zabezpieczony hasłem dla ZDW Bydgoszcz - część nr 1. 2.10. Możliwość internetowego blokowania kart paliwowych z uprawnieniami dla ZDW Bydgoszcz ul. Fordońska 6. 2.11. Wystawienie zbiorczych faktur VAT regulujących należności za zakup paliwa - 2 razy w miesiącu za każdy okres rozliczeniowy (pierwsza faktura po okresie rozliczeniowym trwającym od 1-go do 15 go dnia każdego miesiąca, druga faktura ostatniego dnia miesiąca); 2.12. Wykaz jednostek Zamawiającego dokonujących zakupów paliw oraz przewidywana ilość pojazdów przeznaczonych do tankowania paliwa zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że ilość pojazdów/sprzętu użytkowana obecnie przez Zamawiającego w czasie trwania umowy może ulec zmianie. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 3.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest: z przewidywanym przez Zamawiającego zakupem dodatkowych pojazdów i sprzętu, ze zwiększeniem zużycia ilości paliwa w związku z dużą ilością wyjazdów interwencyjnych, wyjazdów spowodowanych akcją Zima, z wysokimi cenami paliw, przewiduje się możliwość zwiększenia w ramach prawa opcji zamówienia podstawowego o 10 %. 3.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 3.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2015r. 3.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 3.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 091321004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information