Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW -Toruń w latach 2015-2017r.

Order Newsletter: 1 Position: 11179 (oferta nr 14739)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-01-27

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW -Toruń w latach 2015-2017r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu - całe zamówienie podzielono na 2 części: 2.1 w części I objęto drogi wojewódzkie: Lp. Nr drogi Nazwa Kilometraż Długość 1. 200 st. kol. Cierpice - do DK Nr 10 0+000 - 0+784 0,784 2. 245 Gruczno - Chełmno - DK Nr 91 12+422 - 14+886 2,464 3. 248 Zbrachlin - Topólno - Borówno 4+581 - 5+381 0,800 4. 249 Czarnowo - rz. Wisła - Solec Kujawski 0+000 - 1+983 1,983 5. 250 Suchatówka - Służewo 0+000 - 13+631 13,631 6. 258 Brzoza - rz. Wisła 0+000 - 0+945 0,945 7. 273 Cierpice - Mała Nieszawka 0+000 - 7+120 7,120 8. 291 st. kol. Otłoczyn - DK nr 91 0+000 - 2+187 2,187 9. 546 Zławieś Wielka - Łubianka 0+000 - 13+123 13,123 10. 549 Fordon - rz. Wisła - Strzyżawa 0+438 - 1+782 1,344 11. 550 Chełmno - Unisław 0+000 - 25+263 25,263 12. 551 Strzyżawa - Pluskowęsy 0+000 - 38+036 38,036 13. 552 Różankowo - Łysomice- Lubicz 0+000 - 17+311 17,311 14. 553 Toruń - Wybcz 6+142 - 21+780 15,638 15. 576 st. kol. Unisław - do dr. Nr 551 0+000 - 0+300 0,300 16. 578 st. kol. Ostromecko - do dr. Nr 551 0+000 - 0+450 0,450 17. 586 st. kol. Brzoza - do DK Nr 91 0+000 - 0+450 0,450 18. 589 Grzywna - Chełmża 0+000 - 4+226 4,226 19. 597 Rzęczkowo - Cichoradz - Unisław 0+000 - 10+242 10,242 RAZEM km 156,297 2.2 w części II objęto drogi wojewódzkie: Lp. Nr drogi Nazwa Kilometraż Długość 1. 258 rz. Wisła - Silno - Osiek - Obrowo 0+945 - 15+266 14,321 2. 499 Ostaszewo - Mirakowo (dr. Nr 599) 0+000 - 7+421 7,421 3. 551 Pluskowęsy - Orzechowo 38+036 - 50+046 12,010 4. 554 Orzechowo - Kowalewo - Golub Dobrzyń - Kikół 0+000 - 44+389 44,389 5. 556 Ostrowite - Zbójno 0+000 - 12+759 12,759 6. 566 st. kol. Czernikowo - DK Nr 10 0+000 - 0+334 0,334 7. 569 Golub Dobrzyń - Dobrzejewice 0+000 - 21+293 21,293 8. 572 st. kol. Lubicz - DK Nr 10 0+000 - 0+343 0,343 9. 582 st. kol. Ostaszewo - do DK Nr 91 0+000 - 1+614 1,614 10. 599 Mirakowo - Grodno 0+000 - 1+385 1,385 11. 646 Turzno - Brzeźno 0+000 - 2+783 2,783 12. 649 Pluskowęsy - Sierakowo 0+000 - 14+918 14,918 13. 654 Silno - Złotoria 0+000 - 6+677 6,677 14. 657 Złotoria - Lubicz Górny 0+000 - 7+735 7,735 RAZEM km 147,982 Łączna długość dróg na cz. nr 1 i 2 wynosi - 304,279 km 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części I i dla części II: 3.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.2 Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 15 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - formowanie i plantowanie poboczy ziemnych - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego . 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy i likwidację przełomów w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla części I - 17 000,00 zł słownie: siedemnaście tysięcy złotych dla części II - 17 000,00 zł słownie: siedemnaście tysięcy złotych 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja na wykonanie robót

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl.

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30