Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno odcinek Makówiec - Chlebowo w km 23+200 - 25+400 o długości 2,200 km

Order Newsletter: 1 Position: 118506 (oferta nr 143378)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-04-08

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin - Lipno odcinek Makówiec - Chlebowo w km 23+200 - 25+400 o długości 2,200 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót: 2.1. Frezowanie istniejącej nawierzchni śr. gr. 4 cm; 2.2. Wykonanie remontu istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową; 2.3. Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni; 2.4. Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni; 2.5. Ścinka (uzupełnienie) poboczy ziemnych do spadku poprzecznego 6%; 2.6. Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowe

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30