Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota od km 3+800 do km 5+150

Order Newsletter: 1 Position: 175997 (oferta nr 1385694)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-06-28

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota od km 3+800 do km 5+150

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje sporządzenie przez wykonawcę projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota na odcinku od planowanej budowy ronda kierunek: Trzciniec - Miedzyń do ul. Białej (włączenie do istniejącego przekroju) w Białych Błotach wraz ze ścieżką pieszo-rowerową, odwodnieniem, oświetleniem oraz punktem do ważenia i kontroli pojazdów. Zamówienie powinno zawierać: - analizę rozwiązań komunikacyjnych dla odcinka (na odcinku zlokalizowane są 4 skrzyżowania w nienormatywnych odległościach) tj. wykonania jednego skrzyżowania zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.430 z póź.zm), - audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla rozwiązań projektowych, - analizę podłoża gruntowego - dokumentacja geologiczna oraz rozwiązanie odwodnienia odcinka wraz z uzyskaniem wymaganych dokumentów. W projektowanym rozwiązaniu należy uwzględnić budowę nowej siedziby Urzędu Gminy. Ponadto Wykonawca sporządzi: - dokumentację podziałową gruntów, - dokumentację przetargową wraz z kosztorysem inwestorskim - projekt stałej i tymczasowej, na czas trwania robót, organizacji ruchu - uzyska prawomocną Decyzję o Zgodzie na Realizację Inwestycji Drogowej. Wymaga się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Warunki do projektowania: - klasa G - prędkość miarodajna poza terenem zabudowy, Vm - 70 kmh, - kategoria ruchu KR5 - szerokość jezdni: cztery pasy ruchu po 3,5m z wyspą dzielącą, (według dokumentacji Drogowej Pracowni Projektowej ANMAR na Rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz droga nr 80 - Białe Błota droga nr 10 od km 3+200 do 3+900) - nawierzchnia o nośności 100 kN/oś, - budowa miejsca do ważenia i kontroli pojazdów - korekta niwelety, - odwodnienie nawierzchni, - ścieżka pieszo-rowerowa, szer.3,5m, - oświetlenie, - oznakowanie poziome i pionowe, - audyt BRD, - prace branżowe związane z realizacja przebudowy drogi (uwzględnić i rozwiązać kolizje branżowe związane z realizacja przebudowy drogi), Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielenie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umowa. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów - kierując sie zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Badania podłoża gruntowego. Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego pod kątem badań geotechnicznych podłoża. Opracowanie należy wykonać dla stanu istniejącego. Opracowanie musi dostarczyć informacje o ilości, rodzaju i budowie stref jednorodnych. Strefy jednorodne należy opisać i udokumentować ze względu na grubości warstw w danej strefie oraz skład materiałowy jaki przypada na dana wyszczególniona warstwę. Warstwy opisane maja być ze względu na rodzaj materiału, z jakiego sie składają. Opisane próby maja być źródłem informacji na temat stanu w jakim sie znajduje konstrukcja drogi. Badania geotechniczne konstrukcji jezdni i podłoża gruntowego należy wykonać przy pomocy odwiertów na całym odcinku. Opracowanie należy przedstawić Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na komputerowym nośniku informacji. Projekt budowlany (4 egzemplarze dla zamawiającego wraz z wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji) - w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi uregulowaniami prawnymi powinny zawierać min: 1. projekt architektoniczno - budowlany dla wszystkich projektowanych branż, - opis techniczny - cześć rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: Dla części drogowej: - mapę lokalizacyjna orientacyjna w skali 1:5000 przedstawiająca przebieg drogi oraz obiekty mostowe z częścią opisową oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. - aktualną mapę lokalizacyjną szczegółową, w skali 1:500 przedstawiająca proponowany zakres w postaci linii rozgraniczających (teren pod stałe zajecie), obejmujący zarówno działki wydzielone pod inwestycje jak i działki całe i realizacji zmian w dotychczasowej infrastrukturze (czasowe zajecie terenu). Na mapie tej numery działek dzielonych przekreślić linią czerwoną, a działki po podziale wykazać w kolorze czerwonym. Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać: - aktualny stan drzew i krzewów - istniejące drogi - istniejące obiekty mostowe - średnice przepustów, rzędna wlotu i wylotu z dokładnością 0,01 m. - opisane granice ewidencyjne gmin, obrębów - opisane wyloty dróg - numery nieruchomości - zjazdy indywidualne i publiczne Oryginał mapy w wersji cyfrowej z rozszerzeniem *dgn i *dxf i *dwg - przekroje normalne - charakterystyczne (1:50, 1:100), - szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb, - przekroje podłużne (1:100,1:1000),w tym wlotów dróg bocznych, Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą: - rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych. Dla obiektów mostowych: - dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji wodno prawnej - 3 egzemplarze w wersji papierowej dla Zamawiającego i wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji, w tym operat wodno prawny - 4 egzemplarze dla Zamawiającego w wersji papierowej i wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji . 2. projekt zagospodarowania terenu obejmującego wszystkie branże wraz z częścią architektoniczno - budowlaną 3. opracowanie wykaz dotyczące ilości drzew, krzewów i karpin do usunięcia z podaniem ich gatunków, obwodu, działek na których sie znajdują, 4. dokumentację geologiczno - inżynierską dla całego odcinka, zgodnie z Instrukcja GDDP - 40.30, wraz z dokumentacją badań geotechnicznych (podłoża i konstrukcji) należy wykonać dla stanu istniejącego. 5. raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z określeniem obszaru oddziaływania inwestycji (o ile będzie wymagany), 6. opinie, uzgodnienia, pozwolenia - dostarczyć w formie oryginałów dla Zamawiającego, 7. mapę ewidencji gruntów z wyrysowaniem zakresu terenowego inwestycji, 8. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 9. inne niezbędne opinie, w tym uzyskanie opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy dla punktu do kontroli i ważenia pojazdów, i decyzje administracyjne. Opracowanie materiałów dla potrzeb uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji i uzyskanie tej zgody (termin złożenia wniosku do 15 listopada 2011) zgodnie z Ustawą z dnia 25 lipca 2008r o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Materiały do wniosku powinny zawierać miedzy innymi: 1. Dokumenty geodezyjno - prawne: a) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości z opisem zmian i wykazami synchronizacyjnymi, zaopatrzone klauzula PODGIK, wykonane z trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, (w 4 egzemplarzach mapy zbiorcze i mapy jednostkowe odrębne dla każdej nieruchomości obejmujące wszystkie działki tego samego właściciela). Projekty podziałów nieruchomości przed ich wyniesieniem w terenie, stabilizacja trwała i złożeniem do klauzuli - uzgodnić z Zamawiającym (Wydział Geodezji i Nieruchomości), b) mapy ewidencyjne dla całych działek (nieruchomości) w liniach rozgraniczających drogi, z pełnym wypisem z rejestrów gruntów, opisem stanu prawnego oraz wykazem zmian i wykazem zmian zaopatrzone klauzula PODGIK (2 egzemplarze dla Zamawiającego). c) zwykły odpis z ksiąg wieczystych potwierdzone przez sądy wieczysto - księgowe oraz inne dokumenty własności postanowienia sadów, decyzje administracyjne itp. dla wszystkich nieruchomości przeznaczonych w części lub w całości pod inwestycje, potwierdzające własność i oznaczenie nieruchomości oraz ustalenie ich aktualnych właścicieli lub następców prawnych wraz z adresami zamieszkania (1 egzemplarz w oryginale + 1 kopia dla Zamawiającego). 2. Wymagane opinie wg ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 3. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko (jeśli będzie wymagany). Projekty wykonawcze, opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem Inwestorskim. Projekty wykonawcze (4 egzemplarzy + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dgn, *dxf (część rysunkowa) oraz * PDF) wszystkich branż. Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawa dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia: - możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających sie o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, - potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. W skład projektu wykonawczego wchodzą następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: - opis techniczny, - szczegółowe obliczenia (powierzchni: frezowania, wzmocnienia nawierzchni, zjazdów, skrzyżowań, robót ziemnych, poszerzeń, pozostałych elementów itp.), opinie, uzgodnienia w oryginale i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, zawierające uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, - SST, - istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.: - operaty wodnoprawne (w przypadku potrzeby). - Rysunki wykonawcze: Dla obiektów drogowych - plan sytuacyjny w skali 1:500, - profile podłużne drogi głównej i bocznych oraz punktów charakterystycznych (1:100, 1:1000),rzędne istniejące min. Co 25 m w osi jezdni (w przypadku potrzeby zagęścić), - przekroje poprzeczne dróg (1:50,1:100) w tym rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m w punktach charakterystycznych: min 3 pomiary na jezdni, granica pasa drogowego, cokoły ogrodzeń, a na łukach zagęścić - szczegóły konstrukcyjne - skala wg potrzeb - schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych - plany warstwicowe skrzyżowań (1:250) - w przypadku potrzeby - rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń związanych z droga. Na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z droga - wg wymagań branżowych, Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (Dz. U. nr 202 poz 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz. U. nr 130 poz. 1389) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym: - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż - odpowiednio do przedmiaru robót (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji), powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. - przedmiar robót dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), - kosztorys ofertowy dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacji danych kompatybilnych z MS Excel) - uwzględniający 23% VAT, Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie przedmiarów robót, w następującym układzie: Lp, elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek (wypełnić danymi zgodnie z przedmiarem robót oraz SST) natomiast pozycja ceny jednostkowej i ceny za element rozliczeniowy - nie wypełniać. - zbiorcze zestawienie kosztów dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), - kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych (2 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji, w formacie danych kompatybilnych z MS Excel oraz edytowalnym w programie do kosztorysowania ZUZIA lub CETUS ). Opracowanie wraz zatwierdzeniem projektów stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu należy sporządzić zgodnie z §5 ust 1 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym Zarządzeniem (Dz. U nr 177, poz. 1729) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz spełniać poniższe wymagania w zależności od zakresu i miejsca realizacji: Projekty musza uwzględniać aktualny stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Projekty organizacji ruchu powinny zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, a w szczególności winny uwzględniać: - granice obszarów zabudowanych, - wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, - ustalenie oznakowania drogowskazowego, - wyznaczenie miejsca do kontroli pojazdów. Zatwierdzony projekt tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu - należy opracować w postaci: - graficznej w 4 egzemplarzach, Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu należy opracować w postaci: - graficznej w 4 egzemplarzach, - cyfrowej, - zbiory z rozszerzeniem *dgn (w wersji V 5-8 z opisem warstw, przekazać na komputerowym nośniku informacji. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu tworzyć musza ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym 65. W przypadku dołączania plików referencyjnych do projektu, główny plik zawierający projekt powinien mieć w sobie aktywne ścieżki dostępu do plików referencyjnych. Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami: - znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, który poddaje sie rozgrupowaniu za pomocą narzędzia Drop Element. - symbol oraz przepisany pod nim kilometr znaku jako edytowalny tekst, wielkością dopasowany do grafiki znaku pionowego, niezmiennie w całym opracowaniu. - symbol słupka jak i odnośnik prowadzący do grafiki znaku nie stanowią grupy obiektów z w/w grafika znaku, - zachowanie czytelności grafiki oznakowania jak i tekstów opisujących oznakowanie przy wydrukach 1:1 000, - należy dostarczyć plik w formacie *dgn, zawierający wszystkie użyte w opracowaniu znaki pionowe i poziome, jako pogrupowane obiekty, wielkością odpowiadające użytej w opracowaniu skali, - w przypadku, gdy opracowanie zostanie wykonane w innym niż posiadające w sobie zapis do formatu *dgn oprogramowaniu, należy dostarczyć także pliki, z których dokonywana była konwersja do formatu *dgn, Poszczególne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome, urządzenia BRD) powinny być opisane na oddzielnych warstwach. Należy stworzyć minimum następujące warstwy: - znaki pionowe do likwidacji, - znaki pionowe projektowane oraz istniejące pozostawiane, - znaki poziome projektowane, - urządzenia BRD do likwidacji, - urządzenia BRD projektowane oraz istniejące pozostawiane, - krawędzie jezdni istniejące ( wraz z chodnikami), - krawędzie jezdni projektowane (wraz z chodnikami), Nazwy warstw musza jasno określać ich zawartość. Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information