Opracowanie dokumentacji technicznej dla 3 miejsc wytypowanych do instalacji Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego

Order Newsletter: 1 Position: 163374 (oferta nr 1375538)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-06-17

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji technicznej dla 3 miejsc wytypowanych do instalacji Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opracowanie dokumentacji technicznej dla 3 miejsc wytypowanych do instalacji Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów na drogach wojewódzkich województwa kujawsko - pomorskiego Wytypowane miejsca do instalacji Inteligentnego Systemu Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów zwanego w dalszej części ISKIP - w ciągu drogi woj. nr 251 w km 68+510 w m. Cieślin, - w ciągu drogi woj. nr 241 w km 91+000 odc. Kcynia - Stadion, - w ciągu drogi woj. nr 552 w km 7+790 odc. Papowo Toruńskie - Lubicz Zasada działania ISKIP: - Pobranie obrazu pojazdu Każdy z Autonomicznych Punktów Pomiarowych wyposażony jest w kamerę stale monitorującą przejeżdżające pojazdy. - Analiza obrazu Zainstalowane na terminalach oprogramowanie, umożliwia określenie w czasie rzeczywistym wszystkich cech niezbędnych do identyfikacji obrazu zapisanego przez kamerę (numeru tablicy rejestracyjnej, rodzaju/marki oraz koloru pojazdu). - Przekazanie danych Zebrane dane trafiają z Automatycznych Punktów Pomiarowych do Centralnego Systemu Statystycznego. Transfer ten odbywa się za pośrednictwem połączenia internetowego lub GPRS. - Weryfikacja danych Centralny System Statystyczny dokonuje obliczeń oraz porównania danych z poszczególnych punktów pomiarowych. - Przekazywanie danych Dane z systemu w postaci syntetycznych raportów są automatycznie przesyłane do odbiorców. Dodatkowo zostanie zainstalowana waga preselekcyjna. Waga preselekcyjna to bardzo dokładna listwa pomiarowa wbudowana w nawierzchnię jezdni. Kiedy przejeżdża po niej pojazd nienormatywny (nadmiernie obciążony), system rejestruje informacje o nacisku każdej z osi i o jego masie całkowitej. Umieszczona nad jezdnią kamera wykonuje zdjęcie pojazdu i jego tablicy rejestracyjnej. Informacja o ewentualnym przejeździe po wadze preselekcyjnej pojazdów nienormatywnych drogą radiową natychmiast trafia do inspektorów transportu drogowego, którzy zatrzymują ciężarówkę i ważą ją na legalizowanej wadze stacjonarnej. Gdy urzędowy pomiar potwierdzi wynik ważenia preselekcyjnego i przekroczenia parametrów wagowych, inspektorzy podejmują dalsze czynności zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o drogach publicznych ( tekst jednolity z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Uwaga! W celu zaprojektowania miejsc do instalacji ISKIP należy zapoznać się z warunkami dotyczącymi wyboru stanowisk stacji WIM - załącznik nr 4. 1. Zakres prac projektowych: a) zaprojektowanie: - przyłącza energetycznego, - wyprofilowania nawierzchni wraz z zaprojektowaniem platformy wagowej oraz pętli indukcyjnych, - fundamentów pod montaż bramownicy wraz z bramownicą z kamerami, - oznakowania poziomego i pionowego, 2. Dokumentacja projektowa musi zawierać: a) projekt wykonawczy przyłącza energetycznego i sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, b) projekt budowlano - wykonawczy na wykonanie fundamentów pod montaż bramownicy wraz z bramownicą, c) projekt wykonawczy instalacji odbiorczej, d) projekt wykonawczy wyprofilowania nawierzchni wraz z platformą wagową i pętlami indukcyjnymi, e) projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót, f) projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi zatwierdzeniami, g)opracowanie materiałów przetargowych tj. kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ofertowy, szczegółowe specyfikacje techniczne, Dokumentację projektową należy wykonać w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji dla każdego z miejsc wytypowanych do instalacji ISKIP. Przedmiot zamówienia obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania w oparciu o tę dokumentację oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach w.w. postępowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30