Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota od km 5+937 do km 6+255 wraz z drogą serwisową

Order Newsletter: 1 Position: 158451 (oferta nr 1362800)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-06-07

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota od km 5+937 do km 6+255 wraz z drogą serwisową

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota od km 5+937 do km 6+255 wraz z drogą serwisową Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje sporządzenie przez wykonawcę projektu wykonawczego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe Błota na odcinku od wykonanej przebudowy (wg dokumentacji BRD Włocławek) tj. km 5+937 do km 6+255 (koniec planowanej przebudowy wg dokumentacji Firmy Gotowski), wraz z droga serwisową dł. około 180m. W związku z zaprojektowanym przez Urząd Gminy w Białych Błotach łącznikiem pomiędzy drogą serwisową a ulicą Przemysłową, należy zachować geometrię i profil podłużny drogi serwisowej wg projektu Firmy Gotowski. Przebudowa polega na zaprojektowaniu skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Czerską wraz z sygnalizacją świetlną, odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i trzema zatokami autobusowymi. Projekt powinien zawierać analizę rozwiązań komunikacyjnych dla odcinka. Na odcinku należy przewidzieć likwidację dwóch skrzyżowań (ul. Kapliczna i Przemysłowa) i włączenie ich do drogi wojewódzkiej poprzez drogę serwisową i projektowane skrzyżowanie skanalizowane czterowylotowe. Projektowane skrzyżowanie powinno spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Projektant przedstawi niezależny audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla przedstawionych rozwiązań projektowych, analizę podłoża gruntowego - dokumentacja geologiczna, rozwiązanie odwodnienia odcinka, dokumentację przetargową wraz z kosztorysem inwestorskim a także projekt stałej i tymczasowej, na czas trwania robót, organizacji ruchu. Wymaga się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Warunki do projektowania: - klasa G - prędkość miarodajna w tereni zabudowy, Vm - 60 km/h, - kategoria ruchu KR5 (dla drogi serwisowej KR3) - szerokość jezdni: dwa pasy ruchu po 3,5m - nawierzchnia o nośności 100 kN/oś, - skrzyżowanie skanalizowane, czterowylotowe, - sygnalizacja świetlna z detekcją ruchu wraz z zatwierdzonym programem, dla cyklu nocnego należy zaprojektować specjalny program uniemożliwiający przejazd przez skrzyżowanie z prędkością większą niż dopuszczalna, - korekta niwelety, - odwodnienie nawierzchni, - ścieżka pieszo-rowerowa, szer.3,5m, - oświetlenie, - oznakowanie poziome i pionowe, stałe i tymczasowe, - audyt BRD, - prace branżowe związane z realizacja przebudowy drogi (uwzględnić i rozwiązać kolizje branżowe związane z realizacja przebudowy drogi) Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich wymaganych opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielenie wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umowa. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane należy projektować z zastosowaniem technologii robót i materiałów - kierując sie zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Badania podłoża gruntowego. Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego pod kątem badań geotechnicznych podłoża. Opracowanie należy wykonać dla stanu istniejącego. Opracowanie musi dostarczyć informacje o ilości, rodzaju i budowie stref jednorodnych. Strefy jednorodne należy opisać i udokumentować ze względu na grubości warstw w danej strefie oraz skład materiałowy jaki przypada na dana wyszczególniona warstwę. Warstwy opisane maja być ze względu na rodzaj materiału, z jakiego sie składają. Opisane próby maja być źródłem informacji na temat stanu w jakim sie znajduje konstrukcja drogi. Badania geotechniczne konstrukcji jezdni i podłoża gruntowego należy wykonać przy pomocy odwiertów na całym odcinku. Opracowanie należy przedstawić Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na komputerowym nośniku informacji. Projekty wykonawcze wraz z kosztorysem Inwestorskim. Projekty wykonawcze (4 egzemplarzy + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dgn, *dxf (część rysunkowa) oraz * PDF) wszystkich branż. Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać dane istotne z punktu widzenia: - możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających sie o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, - potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. W skład projektu wykonawczego wchodzą następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: - opis techniczny, - szczegółowe obliczenia (powierzchni: frezowania, wzmocnienia nawierzchni, zjazdów, skrzyżowań, robót ziemnych, poszerzeń, pozostałych elementów itp.), opinie, uzgodnienia w oryginale i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, zawierające uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, - istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:operaty wodnoprawne (w przypadku potrzeby). - rysunki wykonawcze dla obiektów drogowych: - plan sytuacyjny w skali 1:500, - profile podłużne drogi głównej, serwisowej i bocznych oraz punktów charakterystycznych (1:100, 1:1000),rzędne istniejące min. co 25 m w osi jezdni (w przypadku potrzeby zagęścić), - przekroje poprzeczne dróg (1:50,1:100) w tym rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m, w punktach charakterystycznych: min 3 pomiary na jezdni, granica pasa drogowego, cokoły ogrodzeń, a na łukach zagęścić - szczegóły konstrukcyjne - skala wg potrzeb, - schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych, - plany warstwicowe skrzyżowań (1:250) - w przypadku potrzeby, - rysunki wykonawcze budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej i urządzeń związanych z drogą. Na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z droga - wg wymagań branżowych. Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (Dz. U. nr 202 poz 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz. U. nr 130 poz. 1389) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym: - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż - odpowiednio do przedmiaru robót (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji), powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. - przedmiar robót dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), - kosztorys ofertowy dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacji danych kompatybilnych z MS Excel) - uwzględniający 23% VAT, Kosztorys ofertowy powinien być sporządzony na podstawie przedmiarów robót, w następującym układzie: Lp, elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek (wypełnić danymi zgodnie z przedmiarem robót oraz SST) natomiast pozycja ceny jednostkowej i ceny za element rozliczeniowy - nie wypełniać. - zbiorcze zestawienie kosztów dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), - kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych (2 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji, w formacie danych kompatybilnych z MS Excel oraz edytowalnym w programie do kosztorysowania ZUZIA lub CETUS ). Opracowanie wraz zatwierdzeniem projektów stałej i tymczasowej, na czas prowadzenia robót, organizacji ruchu oraz oprogramowania sygnalizacji świetlnej. Projekt organizacji ruchu oraz sygnalizacji świetlnej, należy sporządzić zgodnie z §5 ust 1 pkt 1-7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym Zarządzeniem (Dz. U nr 177, poz. 1729) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz spełniać poniższe wymagania w zależności od zakresu i miejsca realizacji: Projekty musza uwzględniać aktualny stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Projekty organizacji ruchu powinny zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, a w szczególności winny uwzględniać: - granice obszarów zabudowanych, - wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów, - ustalenie oznakowania drogowskazowego. Zatwierdzony projekt tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu - należy opracować w postaci: - graficznej w 4 egzemplarzach, Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu należy opracować w postaci: - graficznej w 4 egzemplarzach, - cyfrowej, Zatwierdzony projekt oprogramowania sygnalizacji świetlnej należy opracować w postaci: - graficznej w 4 egzemplarzach, - cyfrowej, Wersja cyfrowa: - zbiory z rozszerzeniem *dgn (w wersji V 5-8 z opisem warstw, przekazać na komputerowym nośniku informacji. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu tworzyć musza ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym 65. W przypadku dołączania plików referencyjnych do projektu, główny plik zawierający projekt powinien mieć w sobie aktywne ścieżki dostępu do plików referencyjnych. Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami: - znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, który poddaje sie rozgrupowaniu za pomocą narzędzia Drop Element. - symbol oraz przepisany pod nim kilometr znaku (kilometracja drogi wojewódzkiej) jako edytowalny tekst, wielkością dopasowany do grafiki znaku pionowego, niezmiennie w całym opracowaniu. - symbol słupka jak i odnośnik prowadzący do grafiki znaku nie stanowią grupy obiektów z w/w grafika znaku, - zachowanie czytelności grafiki oznakowania jak i tekstów opisujących oznakowanie przy wydrukach 1:1 000, - należy dostarczyć plik w formacie *dgn, zawierający wszystkie użyte w opracowaniu znaki pionowe i poziome, jako pogrupowane obiekty, wielkością odpowiadające użytej w opracowaniu skali, - w przypadku, gdy opracowanie zostanie wykonane w innym niż posiadające w sobie zapis do formatu *dgn oprogramowaniu, należy dostarczyć także pliki, z których dokonywana była konwersja do formatu *dgn, Poszczególne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome, urządzenia BRD) powinny być opisane na oddzielnych warstwach. Należy stworzyć minimum następujące warstwy: - znaki pionowe do likwidacji, - znaki pionowe projektowane oraz istniejące pozostawiane, - znaki poziome projektowane, - urządzenia BRD do likwidacji, - urządzenia BRD projektowane oraz istniejące pozostawiane, - krawędzie jezdni istniejące ( wraz z chodnikami), - krawędzie jezdni projektowane (wraz z chodnikami), Nazwy warstw musza jasno określać ich zawartość. Technologia oznakowania poziomego do uzgodnienia z Zamawiającym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information