Opracowanie dokumentacji na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Sędzin gm. Zakrzewo od km 28+950 do km 29+450, dł. 0,500 km oraz wykonanie projektu budowlanego na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Order Newsletter: 1 Position: 105537 (oferta nr 1293841)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-04-04

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Sędzin gm. Zakrzewo od km 28+950 do km 29+450, dł. 0,500 km oraz wykonanie projektu budowlanego na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji na zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Sędzin gm. Zakrzewo od km 28+950 do km 29+450, dł. 0,500 km oraz wykonanie projektu budowlanego na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje sporządzenie przez wykonawcę projektu wykonawczego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno, m. Węgorzyn od km 47+140 do km 47+440, dł. 0,300 km, (klasa Z) wraz z istniejącym przepustem, likwidacją lokalnego osuwiska. Projekt powinien zawierać analizę podłoża gruntowego - dokumentacja geologiczna, prace projektowe zgodnie z załączoną koncepcją. Ponadto Wykonawca sporządzi dokumentację przetargową wraz z kosztorysem inwestorskim a także projekt stałej i tymczasowej, na czas trwania robót, organizacji ruchu oraz uzyska prawomocne pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej. Wymaga się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym dokumentacją projektową w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity z z dnia 12.11.2010r. Dz. U. Nr 243 poz.1623). Wykonawca musi zapewnić wykonanie usług zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. Warunki do projektowania: - klasa G - prędkość miarodajna w terenie zabudowanym - Vm - 50 km/h, - szerokość jezdni 7,0m (według koncepcji) - wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN/os, - korekta niwelety - oznakowanie poziome i pionowe, - kanalizacja deszczowa na odcinku według koncepcji Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym. Obiekt budowlany należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi (w tym z rozporządzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji, z zastosowaniem technologii robót i materiałów - kierując sie zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. ZAKRES ZAMÓWIENIA: Szczegółowe badania konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego Wykonawca wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejącego pod katem badan geotechnicznych podłoża i konstrukcji jezdni. Opracowanie należy wykonać dla stanu istniejącego. Opracowanie musi dostarczyć informacje o ilości, rodzaju i budowie stref jednorodnych. Strefy jednorodne należy opisać i udokumentować ze względu na grubości warstw w danej strefie oraz skład materiałowy jaki przypada na dana wyszczególniona warstwę. Warstwy opisane maja być ze względu na rodzaj materiału, z jakiego sie składają. Opisane próby maja być źródłem informacji na temat stanu w jakim sie znajduje konstrukcja drogi. Szczegółowe badania geotechniczne konstrukcji jezdni i podłoża gruntowego należy wykonać przy pomocy odwiertów na całej długości. Opracowanie projektów wykonawczych Celem projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót budowlanych (zgłoszenie). Projekt wykonawczy (4 egzemplarze dla zamawiającego wraz z wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji) - w zakresie powinien zawierać między innymi: - opis techniczny - część rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki: Dla części drogowej - mapę lokalizacyjną orientacyjną w skali 1:5000 przedstawiającą przebieg drogi oraz obiekty mostowe. - mapę lokalizacyjną szczegółową w skali 1:500 przedstawiającą proponowany zakres w postaci linii rozgraniczających. Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać: - aktualny stan drzew i krzewów - istniejące drogi - średnice przepustów, rzedną wlotu i wylotu z dokładnością 0,01 m. - opisane granice ewidencyjne gmin, obrębów - opisane wyloty dróg - numery nieruchomości - zjazdy indywidualne i publiczne Oryginał mapy w wersji cyfrowej z rozszerzeniem *dgn i *dxf i *dwg - przekroje normalne - charakterystyczne (1:50, Z1:100), - szczegóły konstrukcyjne - w zależności od potrzeb, - przekroje podłużne (1:100,1:1000),w tym wlotów dróg bocznych, Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą - rozwiązania wynikające z uzgodnień i przepisów branżowych. Opracowanie projektów wykonawczych, opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej, na czas prowadzenia robót, organizacji ruchu. Projekty wykonawcze (4 egzemplarzy + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji z rozszerzeniem *.dgn, *dxf (część rysunkowa) oraz * PDF) wszystkich branż. Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Projekt wykonawczy powinien zawierać zagadnienia istotne z punktu widzenia: - możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających sie o zamówienie na wykonanie robót budowlanych, - potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia: 1. Szczegółowe obliczenia (powierzchni: frezowania, wzmocnienia nawierzchni, zjazdów, skrzyżowań, robót ziemnych, poszerzeń, pozostałych elementów), opinie, uzgodnienia w oryginale i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, zawierające uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót; 2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.: - operaty wodnoprawne (w przypadku potrzeby). 3. Rysunki wykonawcze: Dla obiektów drogowych - plan sytuacyjny w skali 1:500, - profile podłużne drogi głównej i bocznych oraz punktów charakterystycznych (1:100, 1:1000),rzędne istniejące min. co 25 m w osi jezdni (w przypadku potrzeby zagęścić), - przekroje poprzeczne dróg (1:50,1:100) w tym rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m w punktach charakterystycznych: min 3 pomiary na jezdni, granica pasa drogowego, cokoły ogrodzeń, a na łukach zagęścić - szczegóły konstrukcyjne - skala wg potrzeb - schematy wytyczenia osi dróg za pomocą współrzędnych - plany warstwicowe skrzyżowań (1:250) - w przypadku potrzeby - rysunki wykonawcze urządzeń związanych z drogą. Na budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z drogą - wg wymagań branżowych Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r (Dz. U. nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r (Dz. U. nr 130 poz. 1389) w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym: - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż - odpowiednio do przedmiaru robót (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji) - powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. - przedmiar robót dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), - kosztorys ofertowy dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacji danych kompatybilnych z MS Excel) - uwzględniający 23% VAT, - zbiorcze zestawienie kosztów dla wszystkich branż (4 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych z MS Excel), - kosztorys inwestorski jest to opracowanie projektowe wykonywane w celu oceny kosztów budowy i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano - montażowych (2 egzemplarze dla Zamawiającego + wersja elektroniczna na komputerowym nośniku informacji w formacie danych kompatybilnych 1z MS Excel oraz edytowalnym w programie do kosztorysowania ZUZIA lub CETUS ). Gwarancja: Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usług w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej określonym w zamówieniu - na okres 2 lat. Okres gwarancji liczony jest od daty ostatecznego odbioru dokumentacji przez Zamawiającego. Okres rękojmi na wykonany zakres usług w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej określony w zamówieniu - na okres 2 lat. Okres rękojmi liczony jest od daty ostatecznego odbioru dokumentacji przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie wymaga się

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30