Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inżynier Kontraktu) nad realizacją zadania: Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz

Order Newsletter: 1 Position: 52685 (oferta nr 1247425)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-02-15

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inżynier Kontraktu) nad realizacją zadania: Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego (dalej Inżynier Kontraktu). Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu polegać będzie na świadczeniu usług obejmujących: zarządzanie, kontrolę i nadzór nad realizacją kontraktu dotyczącego roboty budowlanej:Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia Dobrzynia, Rypina do drogi S-10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz - Rypin na odcinku od km 61+650 do km 76+705. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 -2013. Inżynier Kontraktu jako przedstawiciel Zamawiającego będzie działał zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi w zakresie uprawnień i obowiązków określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy Prawo budowlane. Usługami, jakie mają być świadczone w ramach niniejszej umowy jest prowadzenie zarządzania, nadzoru i kontroli Kontraktu zgodnie z jego warunkami. Zadania te obejmują także administrowanie, koordynację wszystkich czynności związanych z Kontraktem począwszy od etapu prowadzenia robót aż po etap zgłaszania wad i rozliczenia Kontraktu, w tym nadzór nad robotami, zgodnie z obowiązującym polskim prawem budowlanym. 2. Obowiązki ogólne Wykonawca niniejszego zamówienia, Inżynier Kontraktu, będzie odpowiedzialny za: 2.1. Zarządzanie projektem w imieniu Zamawiającego w ścisłej z nim współpracy i na podstawie nadanych upoważnień i pełnomocnictw (w tym opisanych poniżej w niniejszym opisie) mając zawsze na względzie pomyślne ukończenie Projektu w sposób poprawny jakościowo, w przewidzianych terminach i budżecie, 2.2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji na prowadzenie budowy, 2.3. Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu, 2.4. Nadzór nad usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi wynoszącym - 5 lat, który rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego Inżynier, będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie określonym w SIWZ. Zamawiający wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu jako osobę do współpracy z Inżynierem Kontraktu. Inżynier zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego, w formie pisemnej. Wszelka korespondencja i wszystkie tworzone dokumenty będą zawierać logo zgodne z wymaganiami Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić bieżącą analizę sytuacji związanej z realizacją Kontraktu, identyfikować wszelkie problemy, ryzyka i zagrożenia dla pomyślnego (w ramach założonego terminu i budżetu) przebiegu Kontraktu. Wykrycie problemów czy zagrożeń skutkować powinno podjęciem przez Inżyniera Kontraktu działań naprawczych w zakresie jego kompetencji lub sformułowania konkretnych zaleceń/sugestii dla Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu odnośnie podjęcia określonych działań. W szczególności, gdyby postęp robót budowlanych nie byłby zadawalający do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie należało poinformowanie Zamawiającego za pośrednictwem Kierownika Projektu o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formułowane przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami, (co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych i warunkowych). Jeżeli roboty nie będą wykonywane zgodnie z harmonogramem Inżynier Kontraktu określi czy przechodzą one na kolejny okres rozliczeniowy, czy na dalsze okresy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712470001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information