Dostawa materiałów uszorstniających /piasku/ do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW- Toruń na sezon zimowy w I i IV kwartale 2011 r. z podziałem na dwie części zamówienia.

Order Newsletter: 1 Position: 13412 (oferta nr 1231582)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2011-01-27

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa materiałów uszorstniających /piasku/ do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW- Toruń na sezon zimowy w I i IV kwartale 2011 r. z podziałem na dwie części zamówienia.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów uszorstniających /piasku/ do zwalczania śliskości zimowej nawierzchni dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW- Toruń na sezon zimowy w I i IV kwartale 2011 r. z podziałem na dwie części zamówienia. Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy kruszywa naturalnego lub, łamanego o uziarnieniu 0,0-4 mm z podziałem na część - 1 zamówienia w ilości - 3 400 ton na zimowe place składowe w miejscowości (Rumiankowo k/Lipna; Młyniec; Kowalewo Pom. ) oraz na część - 2 zamówienia w ilości - 3 200 ton na zimowe place składowe w miejscowości ( Zelgno ; Chełmno: Unisław) do zwalczania śliskości nawierzchni dróg na sezon zimowy w I i IV kwartale - 2011 . Słownik CPV: CPV 24 95 13 10- 1, środki usuwające oblodzenia 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1 Dostarczony materiał powinien spełniać wymogi Polskich Norm (PN-B-11112;1996) lub Norm Europejskich (PN EN 12620)i posiadać orzeczenie jakości wydane przez niezależne laboratorium. 2.2.Wykonawca przedstawi lokalizację żwirowni z której dostarczany będzie piasek wraz z orzeczeniem jakości 2.3 Szczegółowy zakres zamówienia określają kosztorysy ofertowe na część nr 1 i 2, miejsce dostaw-lokalizację placów składowych, oraz ilość dostarczanych partii materiału na każde z nich. 3.Zamawiający wymaga aby kruszywo naturalne o uziarnieniu 0-4 mm spełniało następujące wymagania: 3.1 uziarnienie powinno być jednolite a zawartość ziaren drobnych (<0,075mm) nie powinno przekraczać 3% 3.2 ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny 3.3 kruszywo nie może zawierać żadnych składników spoistych (ilastych, gliniastych itp.) 3.4 kruszywo musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach z dnia 27 października 2005r. (Dz. U. Nr 230 poz. 1960) 3.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczonej partii materiału, poprzez zlecenie przeprowadzenia niezbędnych badań niezależnej jednostce, na koszt Wykonawcy. 3.6 dostawy piasku winny być każdorazowo zrealizowane przez Dostawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, 3.7 termin każdorazowej dostawy - do 3 dni od daty złożenia zamówienia, 3.8 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 249513101

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information