Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012r z podziałem na 2 części.

Order Newsletter: 1 Position: 247339 (oferta nr 1161158)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-11-22

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012r z podziałem na 2 części.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Dostawa znaków drogowych oraz słupków prowadzących dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2012r z podziałem na 2 części. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 części: CZĘŚĆ NR 1 - dostawa znaków drogowych CZĘŚĆ NR 2 - dostawa słupków prowadzących W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybraną przez Wykonawców ilość części. Odbiorcą powyższego zamówienia będą jednostki terenowa Zamawiającego: Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61 siedziba RDW, Brodnica, ul. Wczasowa 40 Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw znaków drogowych pionowych określają Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr-9 oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru dostaw słupków prowadzących określają Specyfikacje Techniczne stanowiące załącznik nr- 17 do niniejszej SIWZ. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: a) ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr (A, B, C, D, E,) dla części nr -1 winny uwzględniać transport i rozładunek do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich, b) ceny w kosztorysie ofertowym przedstawione w załącznikach nr (F, G, H, I,) dla części nr -2 winny uwzględniać koszty transportu i rozładunku do siedzib poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich, c) dostawę znaków lub słupków prowadzących Zamawiający będzie zlecał sukcesywnie w miarę potrzeb, zgłaszanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu, Toruniu, Tucholi, Wąbrzeźnie i Włocławku, d) dostawy znaków i słupków prowadzących winny być każdorazowo zrealizowane przez Dostawcę zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego, e) termin każdorazowej dostawy - do 3 dni od daty złożenia zamówienia, f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostaw. Szczegółowe informacje w Rejonach Dróg Wojewódzkich. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 349922009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30