Przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych wdrażających standardy pracy socjalnej

Order Newsletter: 1 Position: 459168 (oferta nr 1156873)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-11-19

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych wdrażających standardy pracy socjalnej

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych wdrażających standardy pracy socjalnej, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Metody i cel superwizji: 1) Zajęcia superwizji prowadzone będą w zakresie metodologii pracy w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA). 2) Zajęcia ukierunkowane będą na aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach, by stali się świadomi swoich umiejętności i dzięki temu udoskonalili swój warsztat pracy. 3) Superwizje prowadzone będą na bazie własnych doświadczeń uczestników, w oparciu o metody aktywizujące: m.in. odgrywanie ról, burzę mózgów, pytanie o cel, o motywowanie do zmiany, modelowanie zachowań, z zastosowaniem technik audiowizualnych. 4) Osoby uczestniczące w zajęciach będą mieć za zadanie skupić się na swoich mocnych stronach i aktywnie poszukiwać rozwiązań zaobserwowanych problemów. 5) Superwizowani będą się dzielić doświadczeniami, refleksjami i wiedzą. Grupa udzieli wsparcia jej członkom. 6) Zajęcia odbywać będą się w oparciu o zindywidualizowane podejście (praca w oparciu o konkretny przypadek). 7) Wspólnie budowane będą plany pomocy klientom. 8) Uczestnicy zajęć doskonalić będą umiejętności: pracy z grupą, interpretowania obserwacji prowadzonych w środowisku klienta, planowania pracy z klientem, negocjacji, asertywnego współdziałania z klientem, dokonywania oceny pracy klienta, wykorzystywania dostępnych narzędzi wpływu na klienta. 9) Część zajęć będzie filmowana w celu późniejszej grupowej analizy udanych interakcji i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. 2. Superwizje będą prowadzone w formie spotkań grupowych. 3. Zajęcia będą prowadzone w dwóch grupach liczących nie więcej niż 10 osób. 4. Zajęcia zostaną przeprowadzone w wymiarze: 1) W 2012 roku zostaną zrealizowane 4 zajęcia, trwające łącznie 16 godzin, w tym: a) 2 zajęcia trwające po 4 godziny dla grupy pracowników socjalnych wdrażających standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi; b) 2 zajęcia trwające po 4 godziny dla grupy pracowników socjalnych wdrażających standard pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie. 2) W 2013 roku zostanie zrealizowanych 8 spotkań superwizyjnych, trwających łącznie 32 godziny, w tym: a) 4 zajęcia trwające po 4 godziny dla grupy pracowników socjalnych wdrażających standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi; b) 4 zajęcia trwające po 4 godziny dla grupy pracowników socjalnych wdrażających standard pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie. 5. W 2013 roku zajęcia odbywać się będą nie częściej niż 1 raz w miesiącu dla każdej z w/w grup pracowników. 6. Zajęcia będą odbywać się w okresie od dnia podpisania umowy do 30 września 2013 r., w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00, oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 7. W trakcie realizacji superwizji Wykonawca przeprowadzi dla każdej grupy co najmniej 2 spotkania tematyczne o następującym zakresie: 1) dla pracowników socjalnych wdrażających standard pracy socjalnej z osobą z niepełnosprawnością i jej rodziną z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi: a) techniki przeciwdziałania bierności osób niepełnosprawnych, b) budowanie relacji, c) motywowanie i towarzyszenie, d) sposoby wykorzystania zasobów środowiska na rzecz osób z niepełnosprawnością e) kierowanie uwagi rodziny na zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnością, f) etyka pracy w pomaganiu osobie niepełnosprawnej, w tym podmiotowość i prawo do samostanowienia. 2) dla pracowników socjalnych wdrażających standard pracy socjalnej z rodziną doświadczającą przemocy w rodzinie: a) budowanie relacji, komunikacji, b) motywowanie i towarzyszenia osobie dorosłej dotkniętej przemocą w rodzinie c) zakres współpracy pracownika socjalnego z rodziną dotkniętą przemocą w rodzinie, d) konflikty ról, e) wartości, f) etyka pracy w pomaganiu rodzinie dysfunkcyjnej. 8. W trakcie realizacji superwizji Wykonawca omówi studium przypadku dla każdej z następujących grup odbiorców projektu: 1) osoby niepełnosprawne z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne nadużywające alkoholu i od niego uzależnione. 2) rodziny doświadczające przemocy. 9. Wykonawca w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia spotkania superwizyjnego dostarczy Zamawiającemu raport zawierający rekomendacje z superwizji. 10. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji usługi, uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji spotkań tematycznych oraz studium przypadku, o których mowa odpowiednio w ust. 6 i 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w spotkaniach grup w celu weryfikacji realizacji usługi zgodnie z umową. 11. Usługa będzie realizowana w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego. Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji usługi tj. komputer, flipczart lub tablicę, markery, rzutnik oraz sprzęt niezbędny do filmowania zajęć

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Doświadczenie w prowadzeniu superwizji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30