Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Pora na aktywność - zamówienie uzupełniające.

Order Newsletter: 1 Position: 435406 (oferta nr 1140058)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-11-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Pora na aktywność - zamówienie uzupełniające.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa zawodowego dla uczestników projektu Pora na aktywność. Zakres zamawianej usługi: doradztwo zawodowe, obejmujące: wywiad wstępny, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny), przygotowanie do rozmowy o pracę, ćwiczenie autoprezentacji z beneficjentem, prezentację sposobów aktywnego poszukiwania pracy, a także w zależności od sytuacji i deklarowanej lub zdiagnozowanej potrzeby klienta pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu, budowanie ścieżki rozwoju zawodowego, prezentację możliwości dokształcania zawodowego, opiniowanie o możliwych do realizacji kursach zawodowych. Doradca uwzględnia sytuację życiową klienta, jego możliwości psychofizyczne, potrzeby rynku pracy i możliwości systemu edukacyjnego. 2. Wykonawca zapewni materiały wykorzystywane przy realizacji usługi w szczególności: wzór CV, listu motywacyjnego, formularz testu zawodowego, indywidualnego planu działania, formularz ilustrujący profil zawodowy klienta. 3. Usługa będzie świadczona w maksymalnym wymiarze 50 godzin zegarowych w postaci indywidualnego doradztwa. W zależności od potrzeb klienta jednorazowo spotkanie w ramach usługi trwać będzie jedną lub dwie godziny zegarowe. 4. Doradca będzie świadczył usługę w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie miasta Krakowa, położonym najdalej 1 km od najbliższego przystanku komunikacji zbiorowej. W uzasadnionych sytuacjach losowych zaakceptowanych przez Zamawiającego, zgłaszanych przez klientów lub Zamawiającego usługa będzie mogła się odbywać w domu beneficjenta lub lokalu Zamawiającego. 5. Osobą odpowiedzialną za realizację zadania i upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą jest animator lokalny lub osoba go zastępująca 6. Wykonawca może zostać skontrolowany w zakresie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego lub podmiot kontrolujący Zamawiającego. 7. Termin i miejsce realizacji usługi: od podpisania umowy do 10.12.2012 r. Spotkania będą odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałki w godz. 9-17, od wtorku do piątku 7:30-15:30. 8. Sposób realizacji zamówienia: 1) spotkania odbywać się będą według przedstawionego przez Wykonawcę harmonogramu, 2) w przypadku zgłaszania przez uczestników zajęć potrzeby zmiany terminu Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym dokonuje modyfikacji terminów spotkań i na bieżąco przekazuje zmodyfikowany harmonogram Zamawiającemu. 3) jeżeli Wykonawca zostanie poinformowany (e-mailem, faksem lub pisemnie) o rezygnacji klienta z usługi dla danego beneficjenta w konkretnym terminie do 24 godzin przed jej rozpoczęciem, Zamawiający nie zapłaci wynagrodzenia za gotowość do świadczenia usługi. 4) doradca będzie wypełniał kartę realizacji usługi w trakcie poszczególnych spotkań. Karta realizacji usługi będzie potwierdzana przez klienta. 5) Wykonawca wyda Zamawiającemu opinię zawierającą co najmniej: a) informację o predyspozycjach klienta w zakresie możliwych do wykonywania zawodów, b) wytyczne dla pracownika socjalnego dotyczące dalszej pracy z klientem, zawierające: wskazane formy pracy z klientem budujące jego kompetencje zawodowe, kompetencje klienta, które należy utrwalać w ramach pracy socjalnej, informacje o szczególnych zdolnościach/ograniczeniach klienta mogących mieć wpływ na jego karierę zawodową.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 853123208

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information