Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom MOPS w Krakowie w okresie od 1.11.2012 do 31.12.2012 r.

Order Newsletter: 1 Position: 227535 (oferta nr 1127021)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom MOPS w Krakowie w okresie od 1.11.2012 do 31.12.2012 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków klientom MOPS w Krakowie, zamieszkałych na terenie następujących dzielnic Miasta Krakowa: XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVI Bieńczyce, XVII Wzgórza Krzesławickie, w okresie od 1.11.2012 do 31.12.2012 r., zgodnie z poniższymi wytycznymi 1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić klientom wskazanym przez Zamawiającego jeden gorący posiłek dziennie przez siedem dni w tygodniu, z zastrzeżeniem ust. 2, 5 i 6, o wartości kalorycznej minimum 1000 kcal. 2. Wykonawca zapewni posiłki 7 dni w tygodniu, przy czym posiłki będą wydawane co najmniej 6 dni w tygodniu, zaś za siódmy dzień tygodnia, Wykonawca wyda posiłek w dniu poprzedzającym. 3. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać posiłki wg zróżnicowanych jadłospisów przez kolejne tygodnie 4. Zamawiający będzie przekazywał listę zawierającą zakodowane dane osobowe w formie przypisanego do danego klienta numeru identyfikacyjnego. Każdy klient będzie posługiwał się legitymacją zawierającą numer identyfikacyjny oraz dane osobowe. Odbiór posiłków będzie możliwy po podaniu przez klienta numeru identyfikacyjnego oraz okazaniu legitymacji i dowodu tożsamości. Klient potwierdza odbiór posiłków na liście przekazywanej przez Zamawiającego. 5. Wykonawca wyda klientowi nie więcej niż 3 posiłki dziennie oraz nie więcej niż 9 posiłków tygodniowo. 6. Wykonawca wykreśli na liście klientów niewykorzystane posiłki, jeśli ich ilość przekroczy wstecz 2. 7. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dekadowo zaktualizowane listy klientów w porządku alfabetycznym - najpóźniej 2 dni przed upływem dekady, z podaniem: 1) numeru klienta 2) okresu, na który przyznany jest posiłek, 3) w przypadku uprawnienia innych osób do pobierania posiłku - nazwisko i imię tej osoby 8. W przypadku przyznania posiłku przez Zamawiającego w terminie uniemożliwiającym wykazanie klienta na liście, o której mowa w ust 9, Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o objęciu pomocą w formie posiłków, a następnie, najpóźniej 2 dni po objęciu pomocą w formie posiłku nowych klientów, Zamawiający dostarczy Wykonawcy dodatkową listę, na której klient potwierdzi odbiór posiłku z datą wydania posiłku 9. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na liście, o której mowa w ust. 8, potwierdzenie klienta, któremu posiłek będzie wydany, poprzez czytelny podpis klienta, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust 7 pkt. 3. 10. W przypadku sytuacji o której mowa w ust.7 pkt. 3 posiłek będzie wydawany osobie uprawnionej za okazaniem własnego dowodu tożsamości oraz legitymacji klienta. 11. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługi z zachowaniem tajemnicy zawodowej w zakresie informacji na temat danych osób korzystających z posiłków, w tym nie ujawniania informacji, że dana osoba jest klientem Zamawiającego. 12. Wykonawca nie może zamiast przygotowanego posiłku dokonywać wypłaty klientowi równowartości posiłku w pieniądzu lub dokonywać zamiany posiłku na towary w stanie nieprzetworzonym. 13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki lokalowe umożliwiające spożycie posiłku, w szczególności miejsce siedzące przy stoliku (bez wyodrębniania miejsc wskazujących na szczególny sposób traktowania). 14. Ilość posiłków: nie więcej niż 6370.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 553000003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information