Wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych w zakresie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie m. Gródek.

Order Newsletter: 1 Position: 415526 (oferta nr 1126154)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-10-24

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych w zakresie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie m. Gródek.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Do obowiązków Wykonawcy należy: a) przeprowadzenie kontrolnych pomiarów geodezyjnych w zakresie: - długości ustawienia krawężników, oporników, ścieków, - długości ustawienia obrzeży, - powierzchni chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, - pomiarów rzędnych przekrojów normalnych po ułożeniu bitumicznej warstwy podbudowy, - pomiarów rzędnych przekrojów normalnych po ułożeniu bitumicznej warstwy wyrównawczej, - pomiarów rzędnych przekrojów normalnych po ułożeniu bitumicznej warstwy ścieralnej, b) dojazd do miejsca wykonania usług na wezwanie inspektora nadzoru nie mniej niż 2 razy w tygodniu, c) Wykonawca zobowiązuje się, że w ciągu 24 godzin od otrzymania (telefonicznie lub faxem) polecenia inspektora nadzoru przystąpi do zleconego pomiaru w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru, d) wykonanie kontrolnych pomiarów geodezyjnych zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru, e) sprawdzenie uzyskanych wyników z danymi wskazanymi przez Wykonawcę robót, f) uczestnictwo w naradach budowy, jeśli inspektor nadzoru wykaże taka potrzebę, g) przedstawienie w formie papierowej wyników pomiarów w terminie 7 dni (kalendarzowych) od dnia wykonania pomiarów. Miejscem odbioru wyników pomiaru jest biuro na budowie inspektora nadzoru - koordynatora.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713550001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information