Odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 552 relacji Różankowo - Lubicz w m. Różankowo od km 0+025 do km 0+454, o długości 0,429 km

Order Newsletter: 1 Position: 222499 (oferta nr 1119787)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2012-10-19

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odnowę nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 552 relacji Różankowo - Lubicz w m. Różankowo od km 0+025 do km 0+454, o długości 0,429 km

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.2. Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 1) frezowanie nawierzchni bitumicznej, 2) remont wjazdu (rozbiórka i ponowne ułożenie kostki betonowej) 3) skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową, 4) wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową,(profil) 5) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm, 6) uzupełnienie wjazdów materiałem z frezowania 6) uzupełnienie poboczy ziemnych mieszanka mieszanką piaszczysto - gliniastą 7) oznakowanie poziome jezdni Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót są określone w SST wykonania i odbioru oraz przedmiarach robót będących integralną częścią dokumentacji technicznej 3.2. Materiały pochodzące z rozbiórek są własnością Zamawiającego , o sposobie ich zagospodarowania w trakcie prac budowlanych decyduje przedstawiciel z ramienia Zamawiającego (inspektor nadzoru). 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Czasowy projekt organizacji ruchu udostępni Zamawiający. 3.4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia - skróconym projekcie wykonawczym. 3.5. Zamawiający wymaga udzielenia 3 lat gwarancji na wszystkie roboty licząc od odbioru ostatecznego, oprócz oznakowania poziomego cienkowarstwowego na które udziela się gwarancji na 1 rok .

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30