Dostawa artykułów papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Order Newsletter: 1 Position: 217739 (oferta nr 1111280)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-12

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa artykułów papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów papierniczych, zwanych w dalszej części towarem, przeznaczonych do użytku w komórkach organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1 do formularza ofertowego. 2. Termin realizacji zamówienia w postaci zamówień częściowych: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2013 roku. Postanowienia dodatkowe: 1. Miejsce dostawy: Magazyn Centralny Zamawiającego w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, w godzinach pracy Zamawiającego, tj. poniedziałek 09:00-16:30, wtorek - piątek 07:30 - 15:00. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości zamawianego towaru w obrębie asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 do formularza ofertowego. 3. Dostawy będą wykonywane w formie dostaw częściowych na podstawie pisemnych zamówień częściowych w ilościach i asortymencie wymienionych w tych zamówieniach. 4. Osobami odpowiedzialnymi za odbiór dostaw są Pan Robert Kowalski lub w jego zastępstwie Pan Bartłomiej Zaręba. 5. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. 6. Wykonawca zapewni rozładunek towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 7. Wykonawca wraz z dostawą doręczy Zamawiającemu fakturę VAT. Zamawiający nie odbierze przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca przy dostawie nie dostarczy faktury lub gdy będzie ona błędnie wystawiona. 8. Termin realizacji dostawy częściowej: do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego (w formie faxu lub e-mail). 9. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej po zrealizowaniu zamówienia częściowego przelewem na rachunek bankowy w niej wskazany, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego. 10. W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony towar jest wadliwy Wykonawca ma obowiązek wymienić towar w terminie do 2 dni od daty stwierdzenia wad. 11. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w ust. 8 wysokości 2% wartości partii towaru dostarczonego z opóźnieniem, za każdy dzień opóźnienia, b) za opóźnienie terminu usunięcia wad lub braków ilościowych przedmiotu zamówienia w wysokości 2% wartości części towaru podlegającej reklamacji za każdy dzień opóźnienia, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia umownego. 12. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie, a także dochodzenia wszelkich naliczonych kar umownych, również po odstąpieniu od umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301976442

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information