Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2014/2016.

Order Newsletter: 1 Position: 78002 (oferta nr 110484)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-03-10

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz stałego dostępu do Internetu dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz jednostek terenowych w latach 2014/2016.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Opis przedmiotu zamówienia: 1.1. W ramach telefonii stacjonarnej: Połączenia w ramach publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej: a) darmowe połączenia między wszystkimi lokalizacjami; b) połączenia lokalne; c) połączenia międzystrefowe; d) połączenia do sieci komórkowych; e) zapewnienie transmisji dla faksu. 1.2. W ramach stałego dostępu do Internetu: a) Wszystkie wymagane media transmisyjne, urządzenia aktywne, modemy, routery, switche, trasy kablowe, itp., służące doprowadzeniu łączy do przełączników zamawiającego, zostaną dostarczone, skonfigurowane i wykonane na koszt wykonawcy. b) brak limitów w ilości pobieranych i wysyłanych danych 24 godziny/dobę; c) nieograniczony dostęp do Internetu jeśli chodzi o dostępność usługi; d) wymagane co najmniej dwa stałe publiczne adresy IP dla łączy mieszczących się w głównej siedzibie zamawiającego oraz po jednym dla każdej innej lokalizacji; e) minimalne prędkości z podziałem na lokalizację zawiera załącznik nr od 8.1. do 8.7. f) Usługi powinny być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami). 1.3. Założenia dla umowy: Zapewnienie płatnych połączeń do publicznych ruchomych sieci telefonicznych (komórkowych) oraz innych ruchów do sieci publicznej, takich jak: automatyczne serwisy informacyjne, biuro numerów, ulgowa linia 0-801, bezpłatnej linii 0-800 a) zachowanie dotychczasowej systematyki i możliwości połączeń za pomocą sieci tzw. numerów wewnętrznych Zamawiającego; b) sekundowe rozliczanie czasu rozmów bez opłaty początkowej; c) Zamawiający wymaga od Wykonawcy usługi DDI w centrali PBX/PABX. d) blokada możliwości połączeń na numery 0-40x, 0-30x i 0-70x e) zachowanie dotychczasowej numeracji abonenta, w wypadku gdyby w wykonaniu zawartej umowy nastąpiło przeniesienie abonenta do nowej sieci w trybie art. 71 ustawy prawo telekomunikacyjne (przy pokryciu przez wykonawcę kosztów przeniesienia wskazanych w art. 71 a ustawy prawo telekomunikacyjne) f) podłączenie linii bez powodowania przerw w pracy (ewentualnie wykonanie tych prac w weekend) g) bezpłatne bilingi dla numerów głównych łączy telefonicznych oraz osobne bilingi dla jednostek terenowych RDW przesyłane na maila. - adres e-mail ZDW Bydgoszcz: l.wyczynska@zdw-bydgoszcz.pl - adresy e-mail jednostek terenowych: rdw.ino@zdw-bydgoszcz.pl rdw.tor@zdw-bydgoszcz.pl rdw.tuch@zdw-bydgoszcz.pl rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl rdw.wlo@zdw-bydgoszcz.pl rdw.zol@zdw-bydgoszcz.pl h) gwarantowany czas reakcji na awarię: - w dni robocze (poniedziałek - piątek) - nie dłużej niż 2 godziny od zgłoszenia w godzinach od 7:00 do 15:00 i nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia w pozostałych godzinach (15:00 - 7:00) - w pozostałe dni - nie dłużej niż 4 godziny od zgłoszenia; - gwarantowany czas usunięcia awarii - nie dłużej niż 12 godzin od zgłoszenia. i) ceny połączeń i usług nie mogą być wyższe niż w standardowej ofercie dla klienta biznesowego, zgodnie ze stosowanym przez wykonawcę cennikiem usług telekomunikacyjnych oraz zastosowanymi dla Zamawiającego upustami j) abonament obejmuje wszystkie usługi i opłaty występujące dla danej linii k) wykonawca dołączy do umowy aktualny regulamin świadczenia usług oraz aktualny cennik usług l) miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy, będzie obliczane na podstawie faktycznego czasu rozmów wychodzących w ciągu danego miesiąca kalendarzowego ze wszystkich numerów (oddzielnie dla każdej lokalizacji) oraz kosztów za 1 minutę rozmowy i kosztów abonamentu wg cen zawartych w Formularzu cenowym, zawartym w ofercie Wykonawcy zgodnie z regulaminem i cennikiem świadczenia usług, przy czym ceny dla Wykonawcy w czasie trwania umowy nie mogą być wyższe niż w cenniku przedstawionym w Formularzu cenowym, z wyjątkiem przypadków, gdy zwiększenie ceny wynika ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca wystawiając fakturę za usługi telekomunikacyjne za dany okres rozliczeniowy uwzględnia w niej koszty wykonanych w tym okresie rozliczeniowym połączeń np. telefonicznych z dołu, natomiast abonament za usługi telekomunikacyjne jest opłacany z góry, na postawie ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800, z późniejszymi zmianami). m) zapłata za wykonanie usługi obejmuje pełny okres miesięczny, będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia konta Zamawiającego. n) Zamawiający wymaga aby wszelkie koszty związane z przewidywanymi do zastosowania rozwiązaniami technicznymi, usługami wymienionymi wyżej oraz koszty uruchomienia usługi znalazły odzwierciedlenie w jednorazowej opłacie kosztów uruchomienia usługi oraz kosztach połączeń i abonamentach zgodnie z zapisem art. 61 ustawy prawo telekomunikacyjne. 2. Stan obecny: Obecnie Zamawiający korzysta z łączy ISDN i analogowych, łączy DSL TP. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji, o których mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. 3.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez Zamawiającego zakupem kart SIM z przesyłem danych do projektu pn. System ewidencji i zarządzania drogami, przewiduje się 70% zamówienia umownego. 3.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. 3.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 30.04.2016r. 3.4 O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją. 3.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego we przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 642100001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information