Przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego do obiektu przy ul. Bardosa 9 w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 381230 (oferta nr 1101788)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego do obiektu przy ul. Bardosa 9 w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego do obiektu przy ul. Bardosa 9 w Krakowie w zakresie robót: 1) rozbiórkowych, 2) ziemnych, 3) instalacyjnych, 4) porządkowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót, stanowiących załączniki nr 2, 3 i 4 do siwz 3. Istotne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. 4. Strony ustalają następujące warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy Prawo budowlane. 2) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt 12. 3) W razie rozwiązania umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, wyrazi on zgodę i umożliwi kontynuację robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz wykonane przez niego roboty i udzieli gwarancji na nie, na zasadach takich, jak w umowie. 4) Za roboty nie ujęte przez Wykonawcę w kalkulacji kosztów, a niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 5) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy posłuży się kosztorysem ofertowym sporządzonym przez Wykonawcę. 6) Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 7) Okres gwarancji na wbudowane materiały:minimum 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad 8) Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki przedmiotu zamówienia wykryte w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz., po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 9) Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 10) Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 11) Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 12) Zamawiający dopuszcza podzlecenie całości lub części robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia. Wszyscy podwykonawcy muszą mieć stosowne uprawnienia do wykonywania podzlecanych robót

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453300009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information