Przeprowadzenia kursu wykonywania i pielęgnacji ogrodów

Order Newsletter: 1 Position: 380228 (oferta nr 1101288)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-10-04

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenia kursu wykonywania i pielęgnacji ogrodów

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Warunki realizacji usługi: 1. Termin przeprowadzenia kursu październik 2012 roku. Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych. Liczba godzin kursu nie mniej niż 40 godzin lekcyjnych. 2. Tematyka kursu obejmuje: 1) BHP w ogrodnictwie, zabezpieczenie miejsca pracy oraz sprzętu i narzędzi do/po pracy, 2) podłoża w uprawach ogrodniczych, 3) rośliny jednoroczne, dwuletnie, 4) byliny, pnącza, 5) rozmnażanie roślin, 6) rośliny w pojemnikach, 7) drzewa i krzewy iglaste, 8) narzędzia ogrodnicze, 9) zakup roślin, 10) trawniki, oczka wodne, 11) zakładanie ogrodu, 12) ekologiczna pielęgnacja ogrodu, nalewki, mikstury i eliksiry pięknego ogrodu. 3. Kurs będzie prowadzony w formie zajęć teoretycznych i praktycznych - pierwsze 3 dni zajęcia teoretyczne; 4 dzień- wyjazd na część praktyczną do szkółki (samodzielne wykonywanie drzewek bonsai); 5 dzień wizyta w ogrodzie botanicznym w Krakowie. 4. Wykonawca zobowiązany jest: 1) wykonać usługę będąca przedmiotem zlecenia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, obowiązującym prawem i postanowieniami umowy przy dołożeniu należytej staranności, 2) zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, sprawny i przygotowany do prowadzenia kursu sprzęt, odzież roboczą oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty i inne materiały) na własność, 3) przeprowadzić zajęcia przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu, 4) prowadzić zajęcia głównie w formie zajęć praktycznych, instruktażu, warsztatów. Zajęcia teoretyczne nie mogą dominować w trakcie kursu. 5) wszystkie dokumenty, a także miejsce realizacji usługi, opatrzyć logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx, 6) poinformować beneficjentów oraz Zamawiającego - przed rozpoczęciem zajęć - o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu, 7) dostarczyć Zamawiającemu, najdalej w drugim dniu roboczym każdego miesiąca kalendarzowego, uwierzytelnioną kserokopię list obecności uczestników kursu. 8) poinformować Zamawiającego o każdej nieobecności beneficjenta na kursie, drogą mailową na adres sp@mops.krakow.pl w terminie najpóźniej do następnego dnia roboczego. W przypadku nie dopełnienia obowiązku poinformowania o nieobecności beneficjenta na zajęciach Wykonawca przeprowadzi dodatkowe zajęcia wyrównujące dla tego beneficjenta, w wymiarze odpowiadającym ilości godzin nieobecności, 9) realizować zamówienie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów BHP i ppoż. 10) zorganizować i przeprowadzić egzamin niezbędny do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu, o którym mowa w pkt. 11, 11) wydać beneficjentowi zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z wymogami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 31, poz. 216) 5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązane są do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie. 6. W razie opóźnienia w wykonaniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 7. W przypadku niewykonania lub odstąpienia od realizacji usługi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on karę Zamawiającemu w wysokości 5% wynagrodzenia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji usługi zarówno przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jak i podmiotów kontrolujących Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wgląd w dokumentację kursu i przeprowadzenie niezbędnej ankietyzacji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 800000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information