Przeprowadzenie kursu z zakresu księgowości, obsługi programów użytkowych oraz prowadzenia biura z elementami administracji

Order Newsletter: 1 Position: 368418 (oferta nr 1092980)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-09-27

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie kursu z zakresu księgowości, obsługi programów użytkowych oraz prowadzenia biura z elementami administracji

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z zakresu księgowości, obsługi programów użytkowych oraz prowadzenia biura z elementami administracji dla 1 beneficjentki projektu Pora na aktywność, zgodnie z poniższymi wytycznymi: 1. Szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie od dnia 28.09.2012 r. do 18.11.2012 r. 2. Szczegółowy harmonogram zajęć Wykonawca prześle w ciągu 1 dnia roboczego od daty udzielenia zamówienia na adres e-mail: sp@mops.krakow.pl. 3. Kurs odbędzie się w lokalu zapewnionym przez Wykonawcę na terenie Krakowa. 4. Wykonawca zobowiązany jest: 1) wykonać usługę będąca przedmiotem zamówienia zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy, obowiązującym prawem i postanowieniami niniejszego zaproszenia przy dołożeniu należytej staranności, 2) zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do przeprowadzenia kursu, sprawny i przygotowany do prowadzenia kursu sprzęt, oraz wszystkie konieczne i zalecane materiały szkoleniowe (podręczniki, skrypty i inne materiały) 3) wydać beneficjentce materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, sporządzone wg wzoru określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2006 nr 31 poz. 216), 4) przeprowadzić zajęcia przez wykładowców posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację kursu, 5) wszystkie dokumenty, a także miejsce realizacji usługi, opatrzyć logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz opatrzone informacją, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji; http://www.efs.gov.pl/zpfe/strony/dokumenty.aspx 6) poinformować beneficjentkę oraz Zamawiającego - przed rozpoczęciem zajęć o wymogach niezbędnych do pozytywnego zakończenia kursu, 7) poinformować Zamawiającego o każdej nieobecności beneficjentki na kursie, drogą mailową na adres sp@mops.krakow.pl w terminie najpóźniej do następnego dnia roboczego. W przypadku nie dopełnienia obowiązku poinformowania o nieobecności beneficjentki na zajęciach, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe zajęcia wyrównujące, w wymiarze odpowiadającym ilości godzin nieobecności, 8) realizować zamówienie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów BHP i ppoż. 9) dostarczyć Zamawiającemu kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz dziennik zajęć wraz ze szczegółowym programem. 5. Beneficjentka może brać udział w kursie wraz z innymi klientami Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga organizowania trybu indywidualnego zajęć

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information