Dostawa i serwis 3 szt. cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 74996 (oferta nr 108143)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-03-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa i serwis 3 szt. cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis 3 szt. cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych przeznaczonych do pracy w nowoczesnych środowiskach biurowych. Urządzenia mają posiadać funkcję kopiarki, drukarki sieciowej oraz skanera sieciowego. 1. Dostawa urządzeń. 1)ilość urządzeń - 3 szt., 2)miejsce dostawy: komórki organizacyjne MOPS na terenie Krakowa. 3)minimalne parametry techniczne dostarczanych urządzeń: a)szybkość działania: min 31 kopii/stron A4/min., minimum 15 kopii/stron A3/min.,b)czas otrzymania pierwszej strony: max. do 5 sekund c)rozdzielczość: skanowanie /drukowanie min. 600 x 600 dpi d)pamięć RAM min. 1,5 GB bez wymogu możliwości rozbudowy, e)zoom: co najmniej w zakresie 25-400 %, co 1%f)kopiowanie ciągłe: co najmniej 1-999 kopii g)rozmiar dokumentów: co najmniej w zakresie od A5 do A3 h)kasety na papier min 2: A4 na co najmniej 500 kartek oraz A3 na co najmniej 500 kartek i)podajnik boczny na co najmniej 100 arkuszy j)dupleks k)automatyczny odwracający podajnik dokumentówl)gramatura papieru: urządzenia muszą obsługiwać papier o gramaturze 80 g/m2 ze wszystkich podajników, dopuszcza się również urządzenia, które oprócz papieru o gramaturze 80 g/m2 obsługują również papier o innej gramaturze, m)czas nagrzewania: do 20 s,n)przystosowane do pracy przy zasilaniu z polskiej sieci energetycznej,o)drukowanie i skanowanie sieciowe, p)skaner kolorowy, możliwość przesłania skanu na adres e-mail lub serwer FTP, formaty skanowanych plików min. PDF i JPG, q)obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP, Vista 7, 8, Server 2003, Server 2008, Server 2012, r)instrukcja w języku polskim,s)wbudowana karta sieciowa 10Base-T/100 Base-TX, t)sieciowe drukowanie z pamięcią min 2 GB z możliwością rozbudowy, u)zdalny panel operacyjny umożliwiający administratorowi zarządzanie, wybieranie i zmianę ustawień oraz wykonywanie poszczególnych zadań (kopiowanie, drukowanie, skanowanie),v)możliwość rozbudowy o dysk twardy min. 250 GB,4)wszystkie urządzenia mają być fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do użytku bez konieczności zakupu dodatkowych materiałów i wyposażenia, z kompletem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych, 5)wszystkie urządzenia zostaną dostarczone z podstawami umożliwiającymi ich obsługiwanie przez osoby dorosłe, w pozycji wyprostowanej, podstawy w kolorze urządzenia, 6)przekazanie urządzeń nastąpi protokolarnie. Protokół potwierdzający dostawę urządzeń jest wymagany do wypłaty wynagrodzenia za ich dostawę, 2. Serwis urządzeń 1)w zakres czynności serwisowych wchodzi konserwacja, naprawa, wymiana części zużytych lub uszkodzonych (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika lub będących wynikiem aktów wandalizmu), wymiana materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru) oraz serwis gwarancyjny - zgodnie z wymogami producenta, 2)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości pracy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia i dokonywania ich napraw oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego, 3)Wykonawca ponosi koszty dojazdu do serwisowanych urządzeń, koszt robocizny oraz koszty wymienianych części, 4)Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów ponad te, które wynikają z przelicznika liczba kopii i ceny za kopię. Wykonawca ma zapewnić sprawność urządzeń, bez przerw z zastrzeżeniem terminu niezbędnego dla dokonania naprawy lub wymiany materiałów, 5)Wykonawca, po dokonaniu naprawy, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych albo zużytych lub uszkodzonych części (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika lub będących wynikiem aktów wandalizmu), zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu protokół serwisowy - załącznik nr 2 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, w terminie do 3 dni roboczych od wykonania czynności serwisowych, 6)Wykonawca, w każdym ostatnim dniu roboczym, dokona odczytu liczników urządzeń będących przedmiotem usług serwisowych. Stany liczników mają być potwierdzone przez pracowników komórek organizacyjnych Zamawiającego, w których znajdują się urządzenia. Sporządzony dokument stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 7)faktura, wraz z dokumentem potwierdzającym stany liczników, zostanie dostarczona Zamawiającemu do piątego dnia roboczego miesiąca następnego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Faktura dotycząca rozliczenia usług w miesiącu grudniu, zostanie dostarczona do dnia 15 grudnia,8)Wykonawca w ofercie, oprócz ceny łączne zobowiązany jest do podania ceny jednostkowej za 1000 stron kopii/ wydruków, 9)Rozliczenie dokonywane będzie wg rzeczywistego przebiegu urządzeń, proporcjonalnie, np. przebieg 10 125 kopii - koszt = c.j./1 tys. szt. x 10,125 tys. szt., 10)Zamawiający przewiduje, że urządzenia powinny średnio, w ciągu roku, wykonać ok. 90 tys. kopii/wydruków każe. 3. Termin realizacji zamówienia: 1)dostawa urządzeń: w terminie do 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, 2)serwis od dnia 02.01.2014 r. do 31.12.2017 r. lub do czasu wyczerpania środków umownych, 3)termin realizacji napraw i wymiany materiałów eksploatacyjnych: do dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia (e-mail lub fax). 4. Wymagania dodatkowe 1)Zgłoszeń do serwisu mogą dokonywać tylko i wyłącznie przedstawiciele Zamawiającego wskazani w umowie, lub osoby ich zastępujące. 2)Zamawiający dopuszcza stosowanie zarówno części oryginalnych producenta, jak i zamienników. Nie dopuszcza się w żadnym razie stosowania części regenerowanych lub używanych. W przypadku zastosowania części regenerowanej lub używanej Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.3)Zamawiający będzie zlecał wykonywanie usług serwisowych w postaci zleceń częściowych dokonywanych telefonicznie oraz e-mailem. Wykonawca w ofercie ma obowiązek podać nr telefonu oraz adres e-mail, na który będą dokonywane zgłoszenia. W przypadku opóźnienia realizacji usługi serwisowej o więcej niż 1 dzień roboczy, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę osobie trzeciej i obciążyć jej kosztami Wykonawcę. Zamawiający ma prawo odliczyć koszty z tym związane od wynagrodzenia należnego wykonawcy za obsługę serwisową. 4)Usługi będą wykonywane w komórkach organizacyjnych Zamawiającego na terenie Krakowa, w godzinach pracy Zamawiającego: pon.- pt. 7:30 - 15:30, w dni robocze. 5)W przypadku braku możliwości naprawy urządzeń w ciągu 4 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca każdorazowo dostarczy urządzenie o parametrach niegorszych, od urządzenia będącego przedmiotem usług serwisowych. Zamiana urządzeń wymaga podpisania protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. Wykonawca ponosi koszty transportu urządzeń. Urządzenie ma być dostarczone najpóźniej w piątym dniu roboczym od w/w zgłoszenia.6)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przez niego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się je naprawić w terminie do 7 dni od chwili ich wyrządzenia, w przeciwnym razie Zamawiający zleci usuniecie szkód zastępczo - na koszt Wykonawcy. 7)Serwis urządzeń może być dokonywany wyłącznie przez pracowników Wykonawcy, przeszkolonych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta danego rodzaju urządzenia. Lista serwisantów, wraz z oświadczeniem wykonawcy, że wskazane osoby odbyły wymagane szkolenie ma być dołączona do oferty. 8)Przedmiot zamówienia dotyczy serwisowania urządzeń w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2017 r. lub do czasu wyczerpania wartości umowy. 9)Płatność nastąpi przelewem: a)za dostawę urządzeń w terminie do 7 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołem odbioru, b)za serwis urządzeń w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonymi dokumentami rozliczeniowymi. 10)Warunki gwarancji: zgodnie z danymi producenta, nie mniej jednak niż 24 miesiące lub 300 tys. kopii/ wydruków

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 301210003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information