Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie.

Order Newsletter: 1 Position: 194007 (oferta nr 1071094)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2012-09-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usługi dostępu do Internetu dla MOPS w Krakowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostępu do Internetu w lokalach MOPS w następujących lokalizacjach: I część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 1. Józefińska 14 16 Mbits 16 Mbits min. 16 adresów ZBK Limanowskiego 16 656-22-01 II część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 2. Rzeźnicza 2 4 Mbits 1,5 Mbits min. 4 adresy A.B Gr-OL sp. z o.o ul.Rogozińskiego 5; 411-23-26 III część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 3. Radzikowskiego 37 4 Mbits 1,5 Mbits min. 4 adresy ZBK BOM2 ul. Łobzowska 48 634-39-00 IV część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 4. Powstańców Wielkopolskich 3 4 Mbits 1,5 Mbits min. 4 adresy Firma Polamo ul.Żmujdzka 18 656-22-01 V część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 5. Szkolne 34 4 Mbits 1,5 Mbits min. 4 adresy Adrem os. Słoneczne 3a 644-14-46 VI część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 6. Praska 52 4 Mbit/s 1,5 Mbits min. 4 adresy AZM Podgórze sp. z o.o ul.Rzemieślnicza 4a 266-32-76 VII część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 7. Dietla 64 4 Mbits 1,5 Mbits min. 4 adresy Gmina Wyznaniowa Żydowska ul Skawińska 2 429-57-35 VIII część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 8. Słowackiego 46 4 Mbits 1,5 Mbits min. 4 adresy Zarządca s.c. ul.Św. Benedykta 2/3 296-24-30 IX część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 9. Jerzmanowskiego 37 4 Mbits 1,5 Mbits min. 4 adresy Krakowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul.Rękawka 17 263-24-30 X część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 10. Teatralne 24 4 Mbits 1,5 Mbits min. 4 adresy ZBK os.Złotej Jesieni 14 616-61-27 XI część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 11. Słoneczne 15 2 Mbits 512 kbits min. 4 adresy Adrem os. Słoneczne 3a 644-14-46 XII część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 12. Beskidzka 30 2 Mbits 512 kbits min. 4 adresy Spółdzielnia Mieszkaniowa Podgórze ul. Podedworze 20 658-08-68 XIII część zamówienia: Numer lokalizacji Adres lokalizacji Minimalna przepływność łącza do klienta Minimalna przepływność łącza od klienta Adresacja zewnętrzna Zarządca budynku,właściciel 13. Miśnieńska 58 2 Mbit,s 512 kbit,s min. 4 adresy Wydział Skarbu - Urząd Miasta Krakowa 2. Warunki ogólne dla wszystkich części zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich urządzeń potrzebnych do skonfigurowania połączeń nieodpłatnie. 2) koszty instalacji łącza powinny być podane łącznie z kosztem świadczenia usługi dostępu do Internetu przez 24 miesiące dla każdej z grup, 3) Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji, utrzymania, naprawy i wymiany ww. urządzeń w lokalizacjach wskazanych w ust. 1. 4) każde urządzenie po stronie klienta powinno posiadać interfejs LAN (Ethernet 10-100 BaseT). 5) Wykonawca zapewni możliwość użytkowania przyznanych adresów IP na urządzeniach Zamawiającego bez konieczności zgłaszania adresów MAC urządzeń Zamawiającego do Wykonawcy lub rejestrowania ich w systemach informatycznych Wykonawcy. 6) oferowana usługa musi zapewniać nielimitowany transfer danych, nielimitowaną ilość otwartych sesji, brak blokowania usług i protokołów w Internecie oraz możliwość użytkowania dowolnej liczby urządzeń w przypadku zastosowania przez Zamawiającego translacji adresów (NAT). 7) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zarządcy budynku, a w wypadku budynków będących własnością Gminy Miejskiej Kraków (część: I, II, III, V, VI, VIII, X, XI, XIII zamówienia), Wykonawca spełni również warunki określone w zarządzeniu Prezydenta Miasta Krakowa nr: 520/2011 z dnia 01 kwietnia 2011r. w sprawie udzielania zgody na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych w tym: telefonicznych, telewizji kablowej, internetowej itp. w nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia zasad odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości pod sieci teletechniczne. Zgoda zarządcy budynku ma zostać dostarczona Zamawiającemu przed rozpoczęciem świadczenia usług. 8) Wykonawca musi posiadać centrum obsługi klienta i centrum zarządzania siecią z całodobowym monitoringiem świadczonej usługi. 9) Wykonawca zagwarantuje, że wszystkie przerwy techniczne dokonywane w celach serwisowych będą się odbywać w godzinach nocnych (od godz. 22 do godz. 5). 10) czas usunięcia awarii: w zakresie I część zamówienia - nie dłuższy niż 4 godziny; w zakresie II-XIII część zamówienia - nie dłuższy niż 24 godziny 11) gwarancja dostępności i jakości usług: I część zamówienia - dostępność łącza nie niższa niż 98% w skali miesiąca; II-XIII część zamówienia - dostępność łącza nie niższa niż 95% w skali miesiąca. III. Termin realizacji zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 08.07.2014r. Wykonawca uruchomi usługę nie później niż od dnia 09.07.2012r. 2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, która będzie zawierać następujące istotne dla stron postanowienia: 1) lokalizację oraz parametry techniczne usługi, zgodnie z wymogami określonymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 2) termin realizacji usługi, zgodny z postanowieniami zawartymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz, 3) opłaty z tytułu świadczenia usługi, 4) czas usunięcia awarii: dla I części zamówienia - nie dłuższy niż 4 godziny; dla II-XIII części zamówienia - nie dłuższy niż 24 godziny, 5) gwarancja dostępności i jakości usług: dla I części zamówienia - dostępność łącza nie niższa niż 98% w skali miesiąca; dla II-XIII części zamówienia - dostępność łącza nie niższa niż 95% w skali miesiąca, 6) klauzula stanowiąca, że: a) zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. b) zmiany mogą dotyczyć takich kwestii jak: skrócenie terminu realizacji zamówienia, warunki płatności, miejsce realizacji zamówienia oraz zwiększenie przepływności łącza. c) niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 7) klauzula zgodna z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiąca, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 8) klauzula mówiąca, że przedmiot umowy świadczony będzie na zasadach określonych w umowie i Regulaminie świadczenia usług, o ile jego postanowienia nie są sprzeczne z niniejszą umową oraz zgodne z warunkami zamówienia. 9) warunki płatności, tj. Wynagrodzenie płatne miesięcznie z góry w terminie wskazanym przez Wykonawcę na fakturze VAT. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w terminie 14 dni przed upływem terminu płatności wskazanego na fakturze. W przypadku nie doręczenia przez Wykonawcę faktury w wyżej wymienionym terminie, Zamawiający dokona płatności w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury. 10) kary umowne, tj. a) w wypadku awarii przekraczającej czas podany w ust. 2 pkt. 4 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości: w zakresie I części zamówienia - 5% opłaty abonamentowej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia; w zakresie II-XIII części zamówienia - 15% opłaty abonamentowej za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, b) w przypadku przekroczenia wartości dostępności usługi określonej w ust.2 pkt. 5 Wykonawca zwolni Zamawiającego z całości miesięcznych opłat abonamentowych za łącze w którym stwierdzono wymienione sytuacje c) za każdy dzień opóźnienia w uruchomieniu usługi Wykonawca zwolni Zamawiającego z 20% miesięcznej opłaty abonamentowej za łącze, którego dotyczy opóźnienie. d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nałoży na Wykonawcę karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy. e) w przypadku nieuruchomienia usługi w przeciągu miesiąca od podpisania umowy Zamawiający ma możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 11) klauzula stanowiąca, że kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12) klauzula stanowiąca, że Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 13) klauzula stanowiąca, że Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z zawartej umowy. 14) okres wypowiedzenia umowy 1 miesiąc..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 724000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information